HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 678.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

Y
I
j 87 De bronnen van Voskuyl`s tooneelspelen 13
bericht het nieuws aan den Koning, die woedend de gevangenis
. binnenstormt en haar de heftigste verwijten doet, daar nu hare
ontrouw duidelijk blijkt. Te vergeefs tracht Garinter zijn vader
j te verbidden; hij is van plan moeder en kind te dooden. Na
de geboorte van het kind wijzen zijne raadslieden hem er op,
l dat hij toch eigenlijk geen bewijs van Bellaria’s ontrouw heeft
j en dat hem altijd heeft bemind. Doch de Koning klaagt
haar openlijk aan bij zgn raad en Bellaria verdedigt zich. Ten
L slotte verzoekt zij Pandosto nederig 1):
»Dat ghy verkiesen wilt van u Vassalen twee
Al sulcken als `tu wil en hoogheyt sal gevallen,
Of kiester drie of vier soo vele in getalle
_ Alst u goet duncken sal, die flucx na Delphos gaen
* Om van Apollo daer de vvaerheyt te verstaen,
Of met Egistus ick in overspel mijn dagen
Geleeft heb, of met Franion verdragen
Oyt ben geweest, om u door gift of quaet fenijn
Van kant te helpen, door ’t beleyt van vrundschaps schijn.
God Apollo die ken de herten aller menschen,
Al haer verborgentheen, en al haer zielens wenschen,
Die sal u openbaer verhalen wat ick ben,
En in ghevalle dat Bellclrlcl hy ken
Beschuldigen met yets onsalighs hier bedreven
. _ Te hebben, so beneemt my dadelijck het leven,
, En straft tot spiegel my voor mijn misdaden snoot,
Met een onsalige en overwreede doot".
De Koning staat dat verzoek. toe en zendt gezanten naar
Delphos, terwijl Bellaria naar de gevangenis wordt terugge-
. voerd. Daar beklaagt zij het lot van haar kind. Want Pandosto
heeft het kind dadelijk na de geboorte in eene boot zonder
1) Novelle (t. a. p., blz. 39); Hthat it would please his majestie to send sixe of his
noble men whome he best trusted, to the Isle of Delphos, there to enquire of the
Oracle of Apollo, whether she had cornmitted adultery with Egistns, or conspired to
poyson him with Franion; and if the God Apollo, who by his devine essence knew
al secrets, gave answere that she was guiltie, she were content to suüer any torment,
were it never so terrible".