HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 762.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

85 De bronnen van Vosl<ny1’s tooneelspelen 1]

, pour fairre sa praticque". Het zenden van den brief en Roe-
· .
1andyne’s antwoord, de pogingen door de vrouw van den bot-
telier aangewend om den Prins te helpen, het weigeren van
l geschenken, alles vindt men in de novelle terug. Daar heeft
echter de geschiedenis een geheel ander slot, zooals de titel
reeds aanduidt. De liefdesbetrekking tusschen Dorothea en Fer-
dinande en tusschen Camille en Balthasar schijnt van Voskuyl’s
eigen vinding te zijn, al heeft hij er misschien aan gedacht,
dat Marguerite d’Augoulème een huwelijk met een Engelschen
, Prins heeft afgeslagen en gehuwd is geweest met den Hertog
i . ..
Q van Alençon. Ook den naam den heldin heeft Voskuyl blijk-
baar aan de Heptameron ontleend; eene Rolandine is nl. de
heldin der 21m novelle.
`I Twee drama’s van Voskuyl, Bellaria en Pandostos 1) en Dorastus
en Faunia, die bij elkander behooren, zijn ontleend aan dezelfde
bron als Shakespeare’s Winter’s Tale, nl. aan eene novelle van
` Robert Greene, die tot titel heeft: Pandosto. The Triumph of
Time. Wlierein is cliscoverecl hy a pleasant Historie, that although
e hy the meanes of sinister fortune, Tlhuth may he concealecl, yet
l hy Time in spight of fortune it is most many’estly reuealed.
Fleasant for age to auoyde drowsie thoughtes, profitahle for youth
J to eschue other wanton pastimes, and hringing to both a desired
l content. Het werkje, dat in 1588 voor het eerst verscheen, werd
l` herdrukt in 1607, 1609, 1614, 1629, 1632, 1636, 1655, 1664,
1675, 1694, 1703, 1723 en 1735, meestal onder den titel:
The Hystorie of Dorastus and Fazonia. ln onze eeuw is het op _
El nieuw door J. Payne Collier uitgegeven in Shahespearels Library 3).
1) De titel is: M. P. Voshuyls Bellaria en Pandostos Treur-Spel. Eerste Deel. (Gravure)
· t`Amstelredam, Gedrucht voor Dirch Cornelisz Houthaeoh, Boec/c­oerhoo,oer,enz.,Anno 1 637.
H De titel is: M. P. Vos/cuyls Doraslus en Fauniaas Trei¢r­hly-eyndend` Spel. Het
Tweede Deel. (Gravure) t" Amsterdam, Ghedrucht voor Dirch Cornelisz. Hout-haech,
Boechpercooper, enz., Anno 1637.
3) A collection of the plays romances novels poems and histories employed hy Sha-
hespeare in the composition of his works With Introduction and Notes. Second edition...
jl Londen. Reeves and Turner .... 1875, IV, blz. 18--83.
E . Deze tweede uitgave is bezorgd door Hazlitt.
ii
E
le


S
5;