HomeDe kerk en de doodstrafPagina 9

JPEG (Deze pagina), 579.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

7
o. a. dienstbaar moest worden gemaakt aan de beoefening
van alle maatschappelijke en Olzriszfelvjke deugden, alsof
de Christenen er een afzonderlijk stelletje deugden op
na hielden. Er zijn bijv. deugden als eerbied voor de
wet, liefde tot het huisgezin en den huiselijken haard,
ii- eerbied van de jongeren tegenover de ouderen, die door
den geloovigen Israeliet in veel sehooner licht vertoond
? worden dan door de Christelijken. Die eiseh van deugd-
zaamheid stelt hij aan hen, die niet van zijn kleur zijn
en niet van zijn partij. Maar, is er tekort gedaan ook
aan de eerste eisehen van eerlijkheid, van zedelijkheid,
van goede trouw, van waarheidsliefde, en is de over-
treder een buitengewoon geloovig mensch, dan gaan de
geloovigen spreken van een afgedwaalden broeder, dan
gaan zij verder dan de psychiater en zeggen eenvoudig:
,,l­lij is in de macht des Boozen gevallen en wie zou
daartegen bestand zijn. Hem moet veel vergeven wor-
à den, zoo niet alles, want dat alles is buiten zgn toedoen
, geschied? En wie aan de waarheid van die bewering
Q twijfelen mocht, dien herinnert de geloovige aan Jezus’
! woord (Lukas 7 : 47) ,,Vergeven zijn hare vele zonden,
want zij heeft veel liefgehad; maar wien weinig ver-
‘ geven wordt, die heeft weinig lief". Vermoedelijk is dit
j woord tot den Pharizeeer gezegd met deze bedoeling:
,,U, brave man! is zeker weinig te vergeven,maar daar-
l voor zijt gij dan ook een koudhartig mensch? Daar de
· geloovige niet redeneert, niet denkt, maar zich op den
Bijbel beroept als de Mahomedaan op zijn Koran, is
1
»
i