HomeDe kerk en de doodstrafPagina 6

JPEG (Deze pagina), 583.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

4
bij de Overheid op herstel aandringen. Ook de Pers en
de school der wetenschap heeft hier haar roeping.
,,Maar wie hier ook te handelen hebbe, de Kerk
van Christus nooit. De Kerk van Christus heeft zelfs
‘ bij executie geen andere roeping, dan om den misda­ V
diger tot berouw en bekeering te roepen. De bloedwraak
voor de Overheid op te eischen, is iets dat nooit op
haar weg kan liggen.
,,Een exceptie ware misschien nog te maken voor
_ het geval, dat de Kerk in uitvoerige memorie er bij
de Overheid op aandrong, om in de voering van het
Bewind in het gemeen, meer dan dusver met de eischen
van Gods WOOl'd te rekenen. En werd er in zulk een
memorie dan op gewezen, hoe vooral in zake den nood
der lijdende menschheid, in de bedruktheid va.n weduwen
en weezen, in de vele behoeften der lagere volksklasse,
in de regeling der armenzorg, in den strijd tegen het
vloeken, tegen dronkenschap en in zooveel meer, nog u
niet genoegzaam in den geest vande Heilige Schrift
. was gehandeld. dan, ja dan, kan er, exempligratia, ook
gewezen worden op de doodstraf.
,,Maar nu de Kerken dusver voor geen ander belang
bij de Overheid opkwamen, nu de teederder nooden
nog nimmer tot het opgaan naar de Residentie drongen, i
nu maakt het een ver van gewenschten indruk, dat de · I
Kerken, die in al het andere dusver zwegen, in zake
de doodstraf nu opeens het woord vragen, en op herstel
van de gerechtelijke bloedwraak aandringen.