HomeDe kerk en de doodstrafPagina 17

JPEG (Deze pagina), 563.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

, 15
, of is er sprake van des Heeren wrake of de wraak des
V Heeren onzes Gods, maar zelfs wordt God tweemaal
’ sprekend ingevoerd met de woorden (Deut. 32 : 35)
zeggende: Mijne is de wraak en de vergelding", I-Iebr.
10 : 30: ,,Mün is de wraak, ik zal het vergelden
spreekt de Heer" en hoe die vergelding is, vinden wij
ï in vers 31: ,,Vreeselijk is het te 'vallen in de handen
‘ des levenden Gods." En dat dit inderdaad vreeselijk is,
blijkt uit Deut. 28, waar straffe bedreigd wordt tegen
hen, die de stem des Heeren niet zullen gehoorzaam
zijn, waar vervloekingen worden uitgesproken van vers
16 tot en met vers 68, een reeks van vervloekingen,
martelingen voorspellende, die de wreedste tiran niet
in staat geweest zou zijn uit te denken. Terloops zij
aangestipt, dat de R. C. Kerkban eene reeks vervloekingen
uitspreekt, hiermede overeenkomende, alles volgens Jezus
leer, dat we elkander moeten liefhebben. We willen aa11­
nemen, dat de Bijbelsehe vorm van bedreigingen beoor-
deeld moet worden naar den geest van dien tijd,maaron-
veranderd blijft de uitdrukking en volkomen verstaanbaar:
,,Mü komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de
J, Heer". En nu is het een onornstootelijke waarheid, dat
allen, die zich Christenen noemen, van welke kleur en
onder welke leus dan ook, voor zoover zij zioli op den
«. Bijbel beroepen, geen wraak mogen oefenen, bedenkende
dat hun God gezegd heeft, dat aan Hem en aan Hem
alleen de wraak toekomt.