HomeDe kerk en de doodstrafPagina 15

JPEG (Deze pagina), 569.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

13
het ook alweer de geloovigen waren, die thans de doodstraf
weder ingevoerd wenschten te zien en dat zelfs een
predikant verklaarde, dat hij er niet voor zou terug
deinzen als beul op te treden.
‘ Thans als levende in onzen tüd, in de 20e eeuw,
mogen we toch wel, zonder een oogenblik iemand te
Y grieven door zijn eerbied voor den Bijbel te bespotten,
in alle bescheidenheid vragen, of we nu in werkelijk-
heid moeten aannemen, dat door alle eeuwen heen het
bestaande moet bevestigd blijven, heeft al de wetenschap
en de ontwikkeling der eeuwen geen wijziging moeten
aanbrengen in onze meening, in onze overtuiging, in
onzen plicht? Abraham was een heilig man en trouwde
met zijn zuster, is dat voor den tegenwoordigen tijd een
reden, dat broer en zuster met elkaar trouwen?
Er is geen enkele reden, waarom juist deze teks-
ten ons zouden moeten aanwijzen, wat we met misda-
digers moeten doen. Alle geloovigen zijn het er over
eens, dat het Nieuwe Testament voor onzen tijd van
meer beteekenis is dan het oude, dat de Christelijke
C Godsdienst (onverschillig hoe de verschillende Christe-
,•, nen zich noemen) is de godsdienst volgens de leer van
Christus en die leer predikt alleen liefde. En dezelfde
mond, die gezegd heeft: ,,Allen, die het zwaard nemen,
ja zullen door het zwaard vergaan," heeft ook gezegd
(Mattheus 22 : 38) ,,Gij zult uwen naaste liefhebben
als U zelven", en hij herhaalde dat woord (Markus
13 : 31), en waar hij liefde tot God en liefde tot den