HomeDe kerk en de doodstrafPagina 13

JPEG (Deze pagina), 565.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

11
den Heidelbergsohen Oatechismus getuigd wordt: ,,WVaar-
om ook de Overheid het zwaard draagt, om den dood-
slag te weren." Het mag zonderling heeten, dat men
in den tekst, dien wij zooevenaanhaalden, die uitspraak
** wil toepasselijk maken op den moordenaar en niet op
` den beul, die de doodstraf volbrengt of op de Overheid,
die er last toe geeft. Deze zin met gezond verstand
Y opgevat, schrijft eenvoudig de bloedwraak voor. In Mat-
theus 26 : 52 werd Jezus toen een zijner volgelingen
den dienstkneoht des hoogepriesters een oor afhieuw
(volgens Johannes 18 : 10 werd de slag toegebraeht
door Simon Petrus en heette de dienstkneeht des Hooge-
priesters Malehus) volgens Mattheus dan zeide Jezus
tot Petrus: ,,Keer Uw zwaard weder in zijne plaats:
want allen, die het zwaard nemen, zullen door het
zwaard vergaan". De juiste vertaling uitd@11g1‘O11diJ€kst
is: ,,Keer Uw zwaard weder in zijne plaats! Want _
allen, die het zwaard genomen hebben, zullen door het
zwaard vergaan". In beide teksten staat uitdrukkelijk
,,allen" zonder eenige uitzondering. De Smmlrmrcl haalt
ook aan Openbaring 13 : 10: ,,lndien iemand met het
rb zwaard zal dooden, die moet zelf met het zwaard ge-
« dood worden," wat met de nauwkeurige vertaling van
H den grondtekst overeenkomt. Ook hier is geen uitzon-
dering toegestaan.
Al is nu de Bijbel met name het Nieuwe Testament
geen hand- en huisboek voor Katholieken, in de leeken-
wereld, het is tooh de leer van Christus, die in de