HomeDe kerk en de doodstrafPagina 12

JPEG (Deze pagina), 589.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

10
was, had hij zeker niet zooveel geleden als in dat onmen-
schelijk, afschuwelijk verblijf, waarin hij na jaren van
, onbesclirijfelijk lnden eindelijk krankzinnig werd. Er is
i echter een enkele afdoende reden, waarom de doodstraf
hier te lande afgeschaft moet blijven en in landen, waar ··•~·
[ die nog bestaat, afgeschaft moet worden. ‘
Hoe kan de wet een moordenaar laten ombrengen?
Heeft hij een zware misdaad bedreven, dan doet de Y
rechterlijke macht hetzelfde, door hem om het leven te
, brengen. liln nu denke men bovendien aan de mogelijk-
i heid van rechterlijke dwalingen, aan amnestie en welke
andere redenen dan ook, die dat onherroepelijke aller-
versehrikkelijkst zouden maken.
De Sicmdacwd en alle bladen van die kleur zijn ge-
» woon, bewijzen te putten uit den Bijbel, en teksten aan
, te halen, die geacht worden te bewijzen, dat zij gelijk
i hebben. Om te beginnen Genesis 9 : 6: ,,Wie des men-
schen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mensch
vergeten worden," de aanhaling zuiver uit den echten
, grondtekst vertaald, luidt nog sterker: ,,Wie eens men-
sehen bloed vergiet, om dat bloed zal zijn bloed vergo-
ten worden". , F
Deze tekst is natuurlijk herhaaldelijk aangehaald, wan- i
neer de doodstraf ingevoerd werd of beter nog, wanneer
het bestaan van de doodstraf moest worden verdedigd,
en in alle vroomheid heeft men te allen tijde het open-
` haar gezag onafscheidelijk geacht van het dragen van
‘ het zwaard, gelijk ook in den veertigsten Zondag van