HomeDe kerk en de doodstrafPagina 11

JPEG (Deze pagina), 558.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

I
Q
II.
Er is in Shakespeare tenauwernood een regel, die
zooveel waarheid bevat en op zoe ontelbaar veel zaken i
kan toegepast worden, als het woord van Antonio in
ü Shakespeare’s Merchant of Venice: ,,The Devil can
cite Scripture for his purpose," en als we in den tegen-
ii woordigen tijd in dezen zin het woord ,,Bij bel" vervangen
door ,,Goethe’s Faust" of ,,Multatuli" dan is de bewering
even waar. De eerst aangehaalde zin echter is de be-
langrijkste, omdat een woord uit den Bijbel volgens
bewering van inillioenen, niet mag worden tegenge-
sproken. Nu heeft de Synode van de Gereformeerde i
Kerk besloten om bij de Regeering voor de weder-
invoering van de doodstraf op te komen. De Szfcmdacml
is het met dat besluit niet eens, maar de aap komt
uit de mouw, waar ze niet wil dat de kerk er zich
rec/zzfszfrccics mee bemoeit, maar toch in het geheel niet
ongeschikt vindt, dat de anti-revolutionnaire Kiesver­
eenigingen en de redacties van anti-revolutionnairo bladen
zich er voor spannen.
YA Op zuiver economisch standpunt staande zou men
kunnen zeggen, dat het bij den hopeloozen geldnood,
·_ waarin de Staat der Nederlanden verkeert, veel goed-
keeper is om de doodstraf uit te spreken, dan levens-
lange gevangenschap en men zou moeten zeggen, eigenlijk
ook menschlievender. Immers, wanneer de moordenaar
van Keizerin Elisabeth van Oostenrijk ter dood gebracht