HomeDe kerk en de doodstrafPagina 10

JPEG (Deze pagina), 565.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

I
8
aan hein zelven niets te veranderen en te noodzake-
lij ker is het, zijn tegenstanders, van wien hij niet ophoudt
te zeggen: ,,lk dank U Heer, dat ik niet ben gelijk deze,"
ï aanhoudend toe te roepen, wat ook Jezus eens zijn
hoorders heeft toegeroepen: ,,Waal<t!" Stemt de geloovige
F niet in met deze onze redeneering, blijft hij zweren bij
de letter van den Bijbel en bij het Woord van zijn kerk-
leeraar, laat hij dan eenvoudig de vraag beantwoorden:
,,Gij, die zoo nauwkeurig weet, wat God wil, hoe weet
gij dat en hoe is het mogelijk, dat Uw kerkleeraar er
P meer van weet dan zijn toehoorders? Kan inen die wijs-
heid uit de boeken putten of heeft die kerkleeraar ze
geput uit een vertaling van den Bübel uit den tijd,
toen de studie der talen, waarin de Bijbel oorspronke-
lijk gesehreven Was, nog in hare kindsheid was, bijna
driehonderd jaar geleden vervaardigd, en gelijk Wij
l thans weten op duizend plaatsen afwijkende van het
origineel‘?"
Wij eerbiedigen gaarne elks godsdienstige over-
tuiging, maar wanneer die godsdienst, die zoo hoog
nl geroemd wordt, in hoofdzaak gebruikt wordt om tot
rijkdom, eer en aanzien te geraken, en de macht in V
handen te hebben en te houden, dan is zij de verfoei­
lijkste huiohelarij, dan is zij het ellendigste middel, dat {_
ooit gebruikt werd om de macht in handen te krijgen
en die te gebruiken tot nut van ziehzelven en zijn ll
medestanders.