HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 551.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

1
1
1
1
1
l .
si-
. 1
1 Vóór vier jaren, in October 1867, begon te Leiden, op
L uiterst geringe schaal, een werkzaamheid ten behoeve van ,
fabrieksmeisjes boven de 12 jaren. 1n 1869 werd mede- M
1 gedeeld hoe dit werk zich, door Gods zegen, ver boven
t verwachting had uitgebreid en op welke wijze het was voort-
gezet. Met die mededeeling hadden wij voor een reeks van jaren
kunnen volstaan; - immers deze arbeid is van te kleinen
omvang om gedurig van zich te doen hooren. Maar het
hoofddoel met de uitgave van dat verslag, ­-anderen tot
1 ` hetzelfde werk, in hun omgeving, op te wekken , - wordt tot j
onze vreugde hier en daa1· bereikt; en nu is de voor- j
raad verslagen uitgeput, terwijl de belangstelling voortduurt.
Daardoor is een nieuw verslag noodig geworden, waarin her- 1
haald wordt wat gebleven is zóó als het was, en tevens de
voortgang der werkzaamheden wordt beschreven. Wel is het
beschamend te zien, boe hetgeen de mensch in duizend zwak-
heden zaait, door Gods genade wasdom verkrijgt en tot een
zegen wordt. Waar dus van deze dingen gesproken wordt, 1
zij het tot Zijn eer, om te vermelden zxwat Hij gedaan l1eel`t.”
Sedert den allereersten aanvang, October 1867 tot 31 1
October 1871, hebben 2¢L1 meisjes, gedurende korter of lan- j
ger tijd, de school bezocht. Daarvan zijn:
' i 1
1
1
1