HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 601.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
ez
rechtvaardige toestanden der maatschappij aanvaardt en de
1 zaak der verongelijkten tot de hare maakt, daar moet de wet-
geving er ten slotte in voorzien en den zwakkeren recht doen.
Het geloof overwint de wereld. Dat dan een
ieder onderzoeke of hij ook iets doen kan voor deze men-
schen, die we dagelijks op de straten ontmoeten. Geen
poging zoo zwak, of de Heer kan ze vruchtbaar maken
li en ze doen dienen tot verheerlijking van zijn Naam.
jl O bidden we Hem, dat ons waarachtige liefde, waar-
achtig medelijden geve, en het zal ons onmogelijk wor-
den. ons hart ' te sluiten voor de zielen, waarvoor Hij
gestorven is aan het kruis. Hem volgende om zielen te
winnen voor Hem, zullen we meer dan ooit de kracht
li BYVBIGII VELI1 Z1_jIl OPSJE3i11(11I1g 611 Vàïl Zljlïl .lBVGI1(1€ gBHl6€I1SCl”lE1P.
l` ____~__
Met dankbaarheid vermelden wij hierachter de geschen-
ken, de jaarlijksche contributiën en de giften, ontvangen
van 1 November 1870 tot 31 October 1871. De geschie-
jl denissen hieraan verbonden, zijn dikwijls zeer liefelijk, al
zijn ze niet voor mededeeling vatbaar. 1Vie ons zijn gebed
schenkt, kan ons door een kleine zoowel als door een groote
gift, een schat bezorgen. En dat we zulke schatten ont-
l* vingen, lijdt geen twijfel.
Voor de behoeften van verschillenden aard , aan dezen steeds
ïl toenemenden arbeid verbonden, is onze hoop op Hem, die
ons tot heden nooit beschaamd heeft doen uitkomen.
Onze hulp is van den Heer, die hemel en
aarde gemaakt heeft.
ïl
i
ia
l
ll

al 1