HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 663.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

31 i
een verschijnsel dat wel voor een tijd onderdrukt kan worden,
maar dat als de draak met honderd koppen, altijd op nieuw j
het hoofd opsteekt. Zou er geen woord zijn voor deze tijden?
Zou Hij, die al onze srnarten en al onze ellenden gedra-» ,
gen heeft, geen geneesmiddel hebben voor deze kwalengzou
H ij deze volksklasscn aan haar lot hebben overgelaten? Ziet,
ik heb 11 alles voorzegd; zóó sprak de Heiland der i
wereld, toen Hij zijnen discipelen in groote trekken al
de dingen aankondigde, die in den loop der eeuwen zijne H
, gemeente wedervaren zouden. In de ontwikkeling van het
godsrijk heeft elke dienstkneeht zijn werk, en allen hebben
te waken. VVat zou het werk zijner gemeente zijn te­
’ genover de jammeren van dezen tijd'? Zou het niet zijn, deze l
» afgedwaalde , afgetobde zielen den waren weg tot geluk en vrede
aan te wijzen, door ze Hein te verkondigen die haar alléén ruste i
A geven kan? Wat hen tot die buitensporigheden drijft, is I
dat ze, door anderen misleid, op allerlei zondige wegen zoeken ,
wat ze eerst recht, immers zoo oneindig veel beter en heer- L
, lijker, in Hem zouden kunnen vinden.
i O, als deze bladzijden onder de oogen komen van iemand, j
L wien God het in handen gegeven heeft, invloed uit te oefe­ l
i nen op de toestanden van ons vaderland, - mocht dan
dit de zegen er van zijn, dat hij zich afvrage: Wat
heb ik tot hiertoe voor deze arme fabriekskinderen ge- l
daan'? Wat kan ik er voor doen? Mocht er ook in ons
land een man te vinden zijn, die op welke wijze dan ook,
zich de verbetering dezer toestanden tot een levenstaak stelde! l
Onberekenbaar zou de zegen zijn; want het woord blijft
Z waar, dat door de geschiedenis van alle eeuwen herhaald
l wordt: Gerechtigheid verhoogt een volk, maar i
· de zonde is de schandvlek der natiën.
Maar al mocht deze hoop in lang nog niet verwezenlijkt
_ worden, het blijft onze overtuiging, wat wij uitspraken in
het vorig verslag: waar de gemeente van Christus de on- j
E
, (
l
«
`
l
~