HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 676.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

29
des Heeren rust er blijkbaar op. -· De eerste die zich aan-
meldde, was Zit jaren oud en kende niets hoegenaamd.
[ Van al de fabrikanten (l0 in getal), die onze meisjes in
hun dienst hebben, ondervinden we welwillende medewerking;
van drie hunner daarenboven zedelijken steun. De arbeidsters
van die fabrieken hebben bij plaatsing van nieuwe leer-
lingen de voorkeur, omdat daar in den regel tijd gegeven
l wordt voor het schoolgaan, wat van de zijde van den fa-
T brikant soms niet groote opoffering gepaard gaat. Op een
boekje dat we van de fabriek ontvangen, wordt aangetee-
kend of allen present zijn. Vindt de fabrikant soms een
. ongunstige aanmerking op het boekje, dan onderhoudt
hij ze daarover. Dit heeft meestal een zeer gunstigen
- invloed op het gedrag der meisjes en bespaart ons veel
, moeite. Zoo hadden niet lang geleden eenige meisjes op
een fabriek elkaar opgestookt om de school te verzuimen;
dit had aldaar een ernstige berisping ten gevolge, terwijl l
l er van onze zijde geen woord over de geheele zaak behoefde l
gesproken te worden.
D Wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien. l
i_ Hoe geheel anders toch zouden de maatschappelijke toestan- l
den worden, zoo zij die over anderen gesteld zijn, er .
altijd naar streefden hunne achting waardig te zijn, en
, niet alleen rekenden met de handen die voor hen werken! L
i Op het Asser zendingfeest heeft Ds. Gunning gesproken
g over het geloof, als den waren band tusschen patroons en 3
. werklieden, en de waarachtige oplossing van de zoo diep
, ingrijpende, ja dreigende arbeiders­kwestie.
Verre natuurlijk van ons, de schrikkelijke handelingen van l
` opstand en verzet die plaats hebben, ook maar eenigszins in 1
‘ bescherming te willen nemen. Maar openbaart zich in dat j
E woelen van hen, die men gewoon is te noemen uhet uitvaagsel
i der maatschappij", toch niet een diepe behoefte? Het zijn j
A menschen, deels door deels buiten hun schuld, tot den ,
i ë
l l
‘ l
· l
1