HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 691.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

V L
_ ze
l a
j i andere schuilplaats dan pilaren van bruggen, kelders van
onbewoonde huizen, timmerloodsen enz., en opgroeijen voor [
jl roof en moord, op deze wijze door de sohoolcommissie ge-
, vangen genomen, en naar de ainbachtscholen gezonden worden.
Al is het niet zóó gesteld met onze Leidsche fa-
brieksjongens, die althans werken voor hun brood, toch
is llllll l)0€Sl«B.ll(ll ZGGI lïlfêllïlg. V6lGH Zljïl VOlSlël»gCI1 OH- j
wetend; ook bezitten ze meestal minder geestkracht en hebben
ze minder lust om iets te leeren, dan de meisjes. Op meer
gevorderden leeftijd worden ze voor een deel leegloopers,
j die vrouw en kinderen voor zich laten werken. Komt
l lïlöll ill (5lG gGZlIl11G1l, Vlïlälgll IDGI1 wat (iii vader doet VOOY
den kost, dan is bijna geregeld het antwoord der afge- _,
. sloofde huisvrouw: mnijn man is buiten werk door de
slapte;” of wel: umijn man is sjouwer.” In handel- i
steden beteekent dit, dat de man van den vroegen morgen i
i hard werkt, tegen goed loon; hier wil het meest niet anders j
zeggen dan dat hij , om luiheid, of om ontrouw bij het werk,
is weggezonden van alle fabrieken en nu den dag doorbrengt i
op straat of in de herberg. Te recht is door een menschen- 1
vriend de sterke drank de Satan genoemd van ons land, g
GGVOlg of 0OIZFl2Il( Vttlil CCD llïWïl«?l(ïl g€WBlZ€ll, Zijll (16 bG-
dwelmende dranken de worm die aan de welvaart, in elken l
" Zlll, Vïtll V€II€WGg` (16 Iï1CCSli€ï1 (16ZGI gGZl11IlG11l§]’lEtELg`l3. .DGZGIl lj
zijn het die hun beletten, zich ooit op te heilen uit de L
jj diepste armoede en onreinheid, om van de zedelijke verzonken- i
I heid niet te spreken. Niets is zóó goedkoop te krijgen als i
de drank, geen woning ziet er in de achterbuurten zóó uit- A
lokkend uit als de tallooze herbergen. ln Leiden alleen Y
wordt dagelijks meer dan twee duizend gulden _
gl uitgegeven aan jenever! i
Als GGH WELYGII PlIllKSl3BIZBgBl1 l)€SCllOllW(_l€Il wij dan ook,
j in ”t begin van den Zomer, het ontstaan van een christe-
jlj lijke werkzaamheid alhier onder fabrieksjongens. De zegen
tri i
E ' l” L
I X
lj! .
l j
wl V ‘