HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 683.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
l E
3 `
1 l .
l 26
l .
en meest van alle onderwijs verstoken blijven; noch de
vruchten- en groenten-ventsters, gewoonlijk veel zedeloozer
dan de tabriclcsineisjes, die een vasten arbeid hebben.
i. Gelukkig heeft men zich elders den toestand van deze
j laatsten aangetrokken.
Maar niet alleen door iabriekscholen, neen op allerlei
wijze, naar dat God het aanwijst en een iegelijk in het j
harte geeft, zijn deze menschen te helpen. Laat onsudaaroin l
i iets vertellen van een zondagschool op de kleinste schaal. l
j Een vroom fabrikant in deze stad was er steeds op uit
l l geweest, om aan zijne drie moederlooze kinderen te leeren,
l . .
‘ niet alleen voor zich zelven te leven, maar ook een hart
te hebben voor de arme kleinen, die werkten op de fabriek.
Hij liet eenigen van die kleine jongens en meisjes des zon-
E dags bij zich aan huis komen, en wekte zijne kinderen op
jj hun te leeren wat ze zelven wisten. Wat aanvankelijk I-
lj schooltje spelen was, kreeg onder zijne leiding het ka-
lä rakter van een zondagschool. Een onderwijzer die dit schooltje ‘l
li eens bezocht, was verwonderd over de orde die er heerschte.
Meer dan dit) kinderen waren er aanwezig, in klassen ver- al
deeld. Zij leerden lezen en schrijven; elk kind moest een jl
p lj I versje opzeggen en er werd lief gezongen. Was een van de
W rnonitenrs verhinderd, dan was er een sehoolkaineraad die I
zijn plaats verving. Toen de kleine onderwijzers op school ‘l
eenigszins vdoruitkwainen in `t fransch , waren ze naïef genoeg
|_ te ineenen, dat ze dit nu ook moesten leeren aan de fabrieks-
kinderen. Intusschen was de vader zwaar lijdend aan een
nitteerende ziekte; doch het schooltje werd geregeld volge-
jj houden en stond voor de eerste maal stil, toen hij ontslapen was.
j Toen zagen d.e tabriekskinderen even verwonderd op alsof hij
plotseling overleden was en zeiden: ver is geen school geweest;
want, weet u, mijnheeris gestorven/’ Vele kinderen hebben daar
[gj goed leeren lezen en schrijven ; en het is , Gode zij dank , niet bij
jll dit eerste begin gebleven. Ook hierin zij de gedachtenis van
)
ll
ll
lli
i