HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 637.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

25
wereld moet zün en waar ze den eersten den besten in han~
den vallen. Een adres kunnen ze zelden opgeven; ze weten
immers niet waar ze belanden zullen. Een adres van chris-
telijke vrienden, dat men hun geeft, bewaren of terechtbrengen,
evenmin; wie zal ze daar uitvinden! - Ja, eenmaal vertrok
uit Leiden een gezin, dat elders met liefde werd opgezocht
en gevonden; maar ’t is bijna ondoenlijk. Van andere kinderen
hoorden we dan ook nooit meer. Bestond er daarentegen
in zulk een plaats eene fabriekschool, dan zou haar onder-
wijzend personeel zich veel gemakkelijker die doolende schapen
kunnen` aantrekken; immers de kring van werkzaamheid
moge wijder worden, men blijft onder één soort van menschen
zich bewegen. Zoo zouden de nieuw aangekomenen, uit andere
plaatsen opgegeven, zonder groote moeite op te sporen zijn.
’ »»Maar hier zijn geen fabrieken"; - dit wordt ons me-
nigmaal, zelfs in zeer groote steden, geantwoord. Niets is
moeielijker uit te maken dan welke fabrieken er zijn, daar
de soorten van fabriekarbeid, van de eene stad tot de andere,
hemelsbreed verschillen. Maar uit de inlichtingen die ons
zoo welwillend werden verleend, blijkt vóór alles dit ééne:
dat er geen stadje zóó klein is, of er wordt fabriekarbeid
verricht. Niets is b. v. zóó menigvuldig als de sigaren-
fabrieken. Men vindt ze overal; ’t zij als uitgebreide
m werkplaatsen, waar honderden arbeiders, zoo jongens als
meisjes, werken; of als kleine winkeltjes, waar twee of drie
kinderen, in tegenwoordigheid van den sigarenmaker, de
bosjes maken, waaruit de sigaar is samengesteld. Onder
deze zoogenaamde bosjesmakers of -maaksters, wier lot zwaar-
der is naar mate ze niet in groote fabrieken, maar bij kleine
bazen werken , ware een gansch werk_ van evangelisatie te l
beginnen. In Glasgow en Edimburg heeft men scholen l
opgericht voor de zoogenaamde vtobacco-b0ys." En behalve
dit uitgebreide arbeidsveld, vergete men niet de tallooze bood-
schapjongens en meisjes, die in de winkels gebruikt worden =
^
l