HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 718.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB


ea
I moeder ligt ziek te Veenendaal. Zij heeft de centen gezon-
l . den voor de reis. Ik blijf bij haar. Werk kan ik er vinden;
l l en morgen ben ik al weer op de zondagsohool." Zóó ging
j ze heen. Naderhand hoorden wij dat het kind een schat van
liefde bezat en hier bij haar ouders steeds treurde om de
grootmoeder, die haar had opgevoed. Nu was zij haar gaan
i verzorgen. De moeder miste haar zeer, maar troostte zich
l met de gedachte dat haar kind het goed zou hebben ,`en dat ‘
E ze aan ’t leeren bleef. ««Want", voegde deze er bij, [ft is er
§ net als hier.”
l z/t Is er net als hier.” Wij zouden dat niet durven ge-
li tuigen, onzen beperkten arbeid vergelijkende met de uitge-
E Il breide en rijkgezegende werkzaamheden te midden der fa-
brieksbevolking te Veenendaal, onder leiding van Dr. Hoede-
» maker: jongelings- en knapen-vereenigingen, zondagscholen,
bewaarsohool, naaischool, avondschool, volkslezingen, oude
mannenhuis, spaarkas, bijbel­dépöt, enz. Dat is toch nog iets
heel anders. En toch, wat die arme vrouw bedoelde,is waar.
li Zij het ook uitgaande van verschillende personen, tot het-
ll zelfde doel en in denzelfden geest wordt te Leiden gearbeid.
[/t Is er net als hier !" Daarmee troostte zich de arme
jl moeder toen ze haar kind zóóver liet heengaan. ’t Klonk
j ons zoo liefelijk in de ooren. Eén zelfde gemeenschap wordt
dus gevonden met deze en enkele andere plaatsen. Mocht _,,
V ze eenmaal, door het oprichten van meer werkzaamheden
il onder de arbeidende klassen, ontstaan tusschen alle fabrieks-
l_ plaatsen, ja alle groote steden! Al is het, hier in deze
_ streken althans, niet zóóals in Duitschland, waar de arbei-
‘i ders niet zelden IOO uren ver heen trekken om werk te
E zoeken, toch gebeurt het dat arbeiders, hier buiten ver-
, diensten, elders, vooral in groote havensteden als Rotterdam,
l werk gaan zoeken. Weemoedig is het, de kinderen of jonge
j meisjes die nog zóóveel leiding behoeven, te zien trekken
Egt naar een onbekende, groote stad, die haar als een nieuwe
l
I ë
lx »