HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 653.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

23
gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat ver-
, loren was.
j Behalve de reeds genoemde, ontvielen ons nog twee door
` den dood. Het eene meisje, dat kort bij ons en reeds van
school was, stierf mede aan de pokken. Het andere lag een
half jaar in het ziekenhuis, lijdende aan een uitteerende
klierziekte, waardoor zelfs haar gelaat inismaakt was. Het V
was een kind uit een zeer arm, maar vroom gezin, zoo als
er gelukkig in dien stand mede gevonden Worden. De vader was
. gestorven, en de ziekelijke stiefmoeder wijdde haar laatste
krachten aan de overgebleven kinderen, die haar zeer lief
hadden. Gewoon veel te lijden, was dit meisje altijd heel j
stil. Zij was zeer kort op de fabriekschool geweest, maar V
. jaren lang bezocht zij een zondagschool, en den Bijbel kende
zij goed. Zij was zeer geduldig en klaagde nooit. Toen zij V
hoorde vertellen van al de vreugde bij het kerstfeest,riep zij
gedurig: z/was ik er maar bij geweest l” Een vriendin had
haar een Nieuw Testamentje gebracht en haar geraden , I
vooral Joh. XIV tot XVII te lezen. Op de vraag:
vof zij geloofde dat de Heer Jezus ook voor haar een
plaats had bereid in de eeuwige woningen van het Vader-
huis ‘?” kreeg haar gelaat zulk een verheven uitdrukking,
en straalde er uit de misvormde oogen een vreugde, die l
at deze vriendin nimmer zal vergeten.
Eer we van onze karakterschetsen afstappen, komt ons nog
voor den geest een tenger meisje van 15 jaren, dat er V
vriendelijk, maar altijd weemoedig en kwijnend uitzag;
nooit iemand moeite gaf, maar nimmer vroolijk was; ja
zelfs niet sprak. Zij werd nooit op school gemist en deed .
niet van zich spreken. Op een der eerste lentedagen
van dit jaar vond de dame die haar onderwees, ze in haar j
zondagspakje aan de deur op haar staan wachten. z«[luf­
vrouw, -zeide het meisje, ­-ik komubedanken. Ik ga weer j
naar de plaats, waar ik van daan gekomen ben. Mijn groot- l
l
l
I
ä