HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 690.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
i stiller en gezeggelijker werd. Maar wat vooral eene der dames
l een hoopvollen indruk gaf , was haar eens in de steeg waar J
l ze woonde, heel rustig omringd te vinden van eenige
l kleine kinderen, wie ze uit een bijbelsch prentenboekje i
Z voorlas, en dat wel op den dag van de opening der Staten E
" in den Haag; een dag, waarop alle fabriekarbeiders in Lei-
den vrij­af hebben, en die zich kenmerkt door schromelijke
buitensporigheden. Een tijd lang werd er niet over haar
geklaagd, toen er op eens iets gebeurde, waaruit bleek dat
althans de ijskorst van dit gemoed ontdooid was. Diep ver­ _
l R slagen meldde zich aan bij één onzer. Helaas, den vori-
l gen dag had op de fabriek , waar ze sedert lang werkte , de oude
! lust tot baldadigheid weer de overhand gekregen; er waren
. onbetamelijkheden voorgevallen en zij was als de belhamel t
l weggejaagd; en wat het ergste was, in plaats van vergif-
l fenis te vragen, had ze zich door haar beginselloozen vader
l laten overhalen, terstond elders werk te zoeken. Nu wilde
lt zij terug, maar het was te laat; men wilde haar niet weerom
l nemen. Met bitter berouw smeekte ze, een goed woord voor
l haar te doen. Op het antwoord dat ze het ook goed zou
hebben waar ze nu werkte, zeide ze dat ééne woord, dat
l voo1· een fabrieksmeid alles afdoet: ulk ben er niet gewend.”
ll Den heelen winter bleef ze aanhouden met haar verzoek, tot
` ze, tot hare en onze vreugde, werd teruggenomen. Thans .ï,
jl is men op de fabriek over haar tevreden; op school hadden
ik wij geen moeite meer met haar. Er ligt nu iets zachts en
I liefelijks op dat gelaat. Ze is bescheiden en stil, antwoordt
. zelden, maar luistert opmerkzaam. Zóó hebben we er meer.
l Wat er later va.n worden zal, - of ze behouden zullen
{ worden, of meegevoerd door den stroom der zonde, -­- wij
, weten het niet. Maar niets is heerlijker in dezen arbeid
,2 dan de vreugde over de allereerste beginselen. Viïellicht ner-
l gens is de teleurstelling zóó nabij; maar onze troost is dat
Hij die het woord zaait, is de Zoon des menschen, die
l
ll l
F l
i