HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 657.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
i
F en
l
lijk van haar uitkwamen. Ze had zich gesponnen in een l
net van intriges, waar ze de fabriek, een paar helpstertjes ` ,
van de school, en haar eigene familie in betrokken. had, -
t enkel en alleen om van zich te doen spreken. De fabriek
li moest ze verlaten, de school Werd haar ontzegd, althans l
voor een tijd. Helaas! wat zal de toekomst wezen van zulk
· een bestaan? l
In een klein boekje met vragen en antwoorden, geti.teld:
x ”Onthouders Catechismns,” laat Ds. Scheltema op de
vraag: z/Hoe brengt het drankgebruik het ongeluk'in het huisge-
zin?°° - ant woorden: [filet verhardt en versteent het hart, zoodat
de mensch enkel zelfzucht en zonder eenig gevoel voor anderen j
wordt.” Aan de waarheid van dit antwoord zou wel niemand
i twijfelen, die het volgend meisje van nabij had leeren ken-
nen. Meer hardheid hadden we nooit aangetroiien dan bij
deze dochter uit een gezin, Waar de vader sedert jaren be-
kend stond als een dronkaard, en de moeder, waarschijnlijk
ook door den drank, alle zachtheid en alle rechtschapenheid
scheen te hebbeni afgeschnd; een van die gezinnen waar, l
als men den drempel betreedt, ieder woord Gods dat men j
wil spreken, schijnt te sterven op de lippen; waar men van
Hem althans niet anders kan spreken dan als van een rech-
i ter. Begaafd met een vlug verstand en niet zonder geest, l
jj wist ze deze gaven alleen te gebruiken om drukte of wan- p
orde te weeg te brengen. Werd er een grap uitgevoerd of j
Werd iemand voor den gek gehouden, dan was zij de aan-
voerster. Herhaalde malen moest zij van school worden weg-
gezonden. Wlerd ze afzonderlijk, met allen ernst, toegespro-
ken, dan stuitte alles af op een schijnbaar ontoegankelijk
gemoed. In een talrijke omgeving wordt de belangstelling in
de eene persoon soms verdrongen door de meerdere aanspraak,
die een andere er op maakt. Zoo was het ook hier. Het l
meisje Waarvan we spreken, zonk min of meer in verge­
telheid, door dat ze van lieverlede, gansch ongemerkt, iets l
l
l