HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 676.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
jr {
l
j l
I 20 Fi
l li
j de opene deur en knikte haar toe. »»Keetje”, zeide de help-
ster, z/komt ge weer op de school? Gaat ge met mij mee F" ­­
l ”.Ta”, zei het kind, en volgde haar terstond. Sedert dien
tijd is ze bijna geregeld gekomen en veel rustiger geworden, E
Zij sclirijft nu reedsmet inkt; maar ltkost haar niet iveiniginoeite
l een pen vast te honden; ook naait ze reeds een zakdoek en een
l E mouw. - Zal ze voortgaan te komen? wij weten het niet; ·
j j maar dat ze komt, is ons een teeken van Gods opzoekende
j liefde.
l j , »/Een doode vlieg doet de zalf des apothekers stinken.” -
De waarheid. van deze spreuk hleek op de smartelijkste
l wijze bij een zeer hegaatd meisje, even als het zoo even
‘ genoemde. uit een arm hulpeloos gezin. Toen zij ons werd.
gezonden van de fabriek, kon ze reeds lezen. Zonder ooit
school gegaan te hebben, had ze elke gelegenheid uitgevorseht j
l en aangegrepen om iets te leeren. Op de 1‘abrieksel10olwa.s
j ze onder de eersten, die leerden schrijven. Spoedig volgde
· het rekenen; haar grootste vreugde was, als de helpster
j die het rekenen onderwijst, haar met de meestgevorderden
j liet werken uit een rekenhoekje. Ook het naaien leerde ze
l spoedig aan; evenzoo het haken. Alles wat ze vinden kon,
diende haar om een speldenknssen of wat anders te knut- _
lj ' selen; een roede veter was haar genoeg om een gehaakt
kindermntsje aardig ep te sieren. Maar ach! bg al hare gaven vt
l was een ding, dat alles bediert`. Ze was in de hoogste mate
l behaagziek. Deze ééne zonde was de hartstocht, waar ze alles,
alles aan ten ofler bracht. Niet alleen goede dingen, neen
ook dwaze, ja slechte, deed ze om opgemerkt te worden. Op
- de fabriek zou ze alle bepalingen overtreden, zich elke be··
j risping op den hals halen, met geen ander doel dan om de
aandacht tot zich te trekken. Op school was het evenzoo.
l l Men trachtte haar zooveel mogelijk te nentraliseeren en meende
j werkelijk dat ze eenvoudiger begon te worden, toen er op
,j eens een menigte sehandelijke leugens en knoeierijen te ge-
l .
l
¤ l