HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 673.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

t

l
ä j
19 1
‘ l
j nog veel droeviger dingen; maar toch vooral ook van veel
liefelijks: wie slechts enkele malen de school bezoekt , wordt als g
een vriend of vriendin beschouwd; wie er geregeld arbeidt, i
ondervindt de grootste hartelijkheid; steeds is het een vreugde
iemand van ons op straat te ontmoeten. Ze hebben helaas, j
zoo weinig vrienden! Q
Zonderling zijn ons de wegen Gods, als we nagaan hoe 1
E menigeen op school komt, of er blijft komen. Eens l
zond ons de opzichter eener fabriek een lijstje met de namen
ä en woonplaatsen van nieuwe leerlingen. Daarop kwam o. a.
‘ voor: uK ..... K .... ; - kan lezen noch schrijven, weet p
niet hoe oud ze is, en ook niet precies waar ze woont.”
jj Een zonderling, geheel verwilderd kind, dat toch als men
lj haar vriendelijk toesprak, iets liefs had. Kort daarop wegens E
brutaliteit weggezonden van de fabriek, werd ze in een gering
O dienstje gedaan door de moeder, een bedeelde weduwe, wier
man krankzinnig was gestorven en die dagelijks met hare `
kinderen werd opgenomen in het stedelijk werkhuis. Op
de vraag hoe de menschen heetten., waar zij diende, keek j
ze heel vreemd en antwoordde: ;/Ik kan ze niet.” Ook daar 1
i weggejaagd, om dezelfde reden als van de fabriek, moest ze i
mede naar het werkhuis, en als ze `savonds ”t huis kwam, 1
voor haar moeder breien. Op school zag men haar niet meer.
~ Hare woning, een ellendig donker achferkamertje, werd ­,
E gemakkelijk gevonden en was dicht bij de school. De
moeder beantwoordde alle vermaningen om haar kind toch _
iets te laten leeren, met de belofte van haar naar school l
te zullen zenden, maar deed het niet. Een onzer diake- j
nen legde het haar met ernst op het hart; maar ook
nu bleef het bij de belofte, zij verweet ons met groote
heftigheid dat wij geklaagd. hadden bij haar armverzor-
ger. Wij meenden dat het arme kind ons voor goed ver- l
laten had, toen op zekeren avondeen der dames het huis j
voorbij kwam waar zij woonde. Het kind stond alleen aan j
l
l