HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 689.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

*2 5*
I r v l
E
` 18
[ is
kwamen haar spaarpenningeu terugvragen. Maar ook de
lente bracht niet veel in. Wie toch in dien stand iets nieuws
koopt, doet het met paschen. ’t Was eerst of voor een
zieke, of voor brandstoffen; later bf om iets te koopen , of voor
nieuwe schoenen, dat vele boekjes terug werden gehaald.
Gelukkig dat dezelfde milde hand ons op nieuw te hulpe
j kwam met de toezegging van nieuwe premiën voor de 25 lg
· meestsparenden, die met kermis haar boekjes niet hadden ik
teruggehaaldl Deze premiën werden bij gelegenheid van tg
ons laatste Katwijksche feest uitgereikt door de edele geef- ä
ster zelve en bestonden in aardige, veelkleurige geschenken,
~ die menigeen het hart verblijdden. Van 24 Juli 1870 tot
l 27 October 1871 werd door de meisjes gespaard voor een
bedrag van f 169,39. Hiervan werd wel een gedeelte weer terug-
gehaald; maar op ’t oogenblik zijn er toch ongeveer 58 meisjes
j die geregeld elke week iets afzonderen. E
Of dit sparen iets blijvends zal zijn? Menschen van er-
, varing voorspellen. ons het tegendeel. Maar tot heden duurt
het voort, en verblijden we ons over de niet ongunstige r
uitkomsten.
[/En hoe het met het snoepen gaat?” Wat de huisgezin- `
i nen betreft, zouden wij het niet durven bepalen; maar ze-
ker heeft het op school zelden meer plaats.
De zendeling Betz verhaalde onlangs dat de Batta°s ge- ..
’ woon zijn om een stukje vleesch of eenige lekkernij, in
een punt van hun shawl te bewaren, en dan met de han- ·
den op te eten. Sedert hebben zelfs de ruwsten het eten
uit den zak, zoo wel als het eten zonder dankzegging, lee- l
ren beschouwen als iets dat eigenlijk bij de heidenen t’ huis
behoort.
Van veel teleurstelling zou men kunnen gewagen bg den
j · omgang met deze menschen: van plotseling opgeven van
i het leeren, van zonder reden de school verlaten, van on-
dankbaarheid jegens den fabrikant of jegens de school, ja van
_