HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 679.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

I 17 ·l
l
. zat nu een kwartje; door week aan week iets af te zonderen kon
ze het brengen tot nog een kwartje, en dan was ze een j
halven gulden rijk! Dat was wel waard het eens te beproe- 2
ven. Elken vrijdag mochten ze ons iets brengen, al was
jtmaar één cent. De eerste poging gelukte boven -bidden en
denken. Er werd in ééne week f 1 ,69 gespaard! Sedert dien eersten 1
avond is het altijd meer geweest. De besten onder de ouders {
verheugden zich over dezen maatregel; zij schonken ons hun
volle ve1·trouwen en gaven de meisjes iets mede om te spa-
ren voor haar zelven of ook wel voor het gezin. Gemiddeld
4 23 meisjes sparen wekelijks 5 cents, anderen 10, enkelen
i 15, 20 of 25 cents. Menige moeder zegt ons: /»Als mijn l
· kind een week de school verzuimt, ben ik mijn 5 centen
j kwijt; ze gaan mij door de handen, en ik kan er den vol- X
jj genden keer geen 10 geve11.”
Onze hartelijke dank zg toegebracht aan de HH. Com-
missarissen van de Leidsche spaarbank, die zich de grootste
moeite willen getroosten om de uitvoering van dezen ons 1
' geheel vreemden tak van werkzaamheid mogelijk te maken.
Dat ook dit werk met menige teleurstelling gepaard ‘
gaat, is wel te denken. Gedurige aanmoediging is er bij
noodig; want onze fabriekarbeiders, steeds gewoon van den
een naar den ander te gaan, leeren uiterst moeielijk wat
volharding is; en hun kinderen verstaan het evenmin. Met V;
lr het laatste kerstfeest was een Bijbel de premie voor haar,
j die gedurende het eerste half jaar het meest zou gespaard
hebben. Twee hadden evenveel, f 2,75 gespaard. Groot was 4
j de spanning bij de aanwezige ouders, toen er tusschen die
l beiden geloot moest worden; groot de vreugde, toen Ds. Drost j
aan de eene den bijbel en aan de andere, als vergoeding, W 4
een mooi psalm- e11 gezangboek uitreikte.
Nog is onze spaargeschiedenis niet ten einde. De koude
van den winter was schadelijk voor onze spaarkas, en velen j
E 2 r
1
l
. 1
1 «
1