HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 705.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
l l
16 j
E dat ons daarbij zeer stuitte, was de gewoonte van de meesten
om uit haar zak alles te eten, wat zich maar in een zak laat i
l bergen. En dat is niet weinig. Op allerlei wijze: door vermaning,
j door berisping , door het in ’t bespreken van den Bijbel. te pas te
brengen, werd deze kwade gewoonte bestreden. Eenigen
begonnen het onfatsoenlijk te vinden en lieten het na. Maar
Q de meesten gingen er in stilte mee voort. De gewoonte van
te snoepen is diep ingeworteld bij alle vrouwen en meisjes
in dien stand. Wel is waar, indien ze bij iemand veront-
sohuldigd kon worden, dan zou het zijn bij deze slecht
j gevoede menschen. Maar bij meer spaarzaamheid zou erin de
huisgezinnen beter voedsel kunnen zijn; ja meer dan één *
j arbeider verheugt zich, zijne vrouw, in plaats van geld, een
winkelkaartje te kunnen geven; udat kan ze ten minste
niet uitgeven voor snoeperij.” Een fabrieksmeisje van onze school
I uit een talrijk, dood arm gezin, ging dienen en maakte zich
in korten tijd schuldig aan wel dertig bedriegerijen en kleine
j diefstallen; ­- enkel. om te voldoen aan haar onverzadelijken ë
snoeplust. Alle snoepwinkels in de ga.nsche buurt had ze · l
met bare klandizie hegunstigd. Het bleek boog noodig,
althans een poging te doen om dit kwaad te bestrijden,
j door te trachten de meisjes te leeren sparen. Nooit leert
· men zóó het gevaarlijke kennen van alles wat zonde is, dan
wanneer God er ons toc roept, invloed uit te oefenen op
anderen. Wat is algemeener in alle standen, wat schijnt
onbeduidender dan het gebruik van snoeperijl En toch j
heeft alles waaraan men verslaafd is, onherekenbare gevolgen. 5
i Altijd is het Ezau, die om óéne s pijze, zijn eerstgeboor-
A terecht veracht! j
W Hoogst welkom was het ons dus, toen dezelfde edele be- á
gunstigster, die het vorig jaar allen met bijbeltjes verblijd had, j
ons nu aanbood de 25 meisjes die de school verlieten, iets tot j
aandenken te geven, en aan de 97 die bleven, elk een kwartje als j
, l eersten inzet in de spaarbank. Zelfs de armste onzer meisjes be-
; i
l
` l
l