HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 599.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

15 j
l
had voorzien van een seraphine , waarmee hij gedurende de ge- l
heele reis het gezang der meisjes begeleidde. Dank zij dezen vrien-
den, die niet alleen bij die gelegenheid, maar voortdurend, een va-
derlijk toezicht op de meisjes uitoefenen, en steeds hun invloed
‘ aanwenden om godsvrucht en zedelijkheid bij deze menschen te
bevorderen. _
I Dank aan allen, die deze poging hebben ondersteund door l
hun gebed of door hunne medewerking, zoo hier als te Kat- i
wijk, of door hunne giften. Dank aan de edele vrouwe, die
op zóó onbekrompen wijze de meisjes en ons een liefe-
lijke verrassing bereid had. Immers in het ons te Kat-
. wijk afgestane lokaal voor bijbellezingen, waar wij rust hiel- ‘
den, wachtte ons een collectie van meer dan 80 Nieuwe i
Testamenten met psalrnenï Geen betere gift kou bedacht p
I wezen. Immers wordt Gods woord in deze huisgezinnen
niet zelden gemist, en natuurlijk bezaten het slechts de min- `
sten der meisjes in eigendom. De vreugde daarover was t
dan ook uitbundig. Dikwijls zien wij dat de boekjes in
i · waarde gehouden en toch gebruikt worden. Een wandeling
I langs het stille kanaal bracht ons al zingende naar de boot
il terug. De stemming was zeer gunstig; de opkomst ter school j
ging in de kermisweek naar wenscb.
i Bij gelegenheid van ons laatste Katwijksche feest hebben
al de patroons der meisjes haar permissie gegeven om het I
· ` bij te wonen; iets dat wij te meer op prijs stellen, daar er
dit jaar, wegens de pokken­epidemie, geen eigenlijke ker-
mis was, en dus de vrije dag niet overal gegeven werd. l
Het toestaan aan enkelen om dien dag slechts tot 12 uur
, te werken, moest dus wel met vele bezwaren gepaard gaan. Q
‘ Op deze wijze hebben wij nu driemaal ons zomerfeest i
mogen vieren. De tweede maal echter bad er iets bijzonders
j bij plaats, dat nog steeds gezegende vruchten draagt. Maar j
' om dit te beschrijven moeten we eerst een oogenblik terug-
j keeren tot de eerste kennismaking met onze meisjes. Iets _ j
j l
; l
i l
l l
j l