HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 669.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

[ .
I
!
j 13 j
j 1
' wet: het Lam Gods, dat de zonde der wereld l
wegneemt!
Toen deze geschiedenis ten einde was, was het Februari.
Gansch onwillekeurig was de beschouwing der zonde in zoo-
vele schakeeringen ons een voorbereiding geworden tot de
lijdensgeschiedenis. Ook hierbij werd uitvoerig stilgestaan; j
O steeds zóó, dat onze meisjes des noods iets van namen of j
feiten mochten vergeten, zoo maar het beeld van den lij-
denden, gekruisigden Heiland zich, hoe flauw dan ook,
afspiegelde in het gemoed. In de paasohvacantie werd een
fabrieksmeisje, dat trouw school was gekomen, daar de fa-
brikant veel belang in dezen arbeid stelt, en dat ook goed j
geluisterd had, aangetast door hevige pokken. In weinig I
dagen was dit forsche gestel gesloopt en bezweek Na
haar dood kwam de moeder vertellen van haar sterven. Op
heel eenvoudige wijze deelde de bedroefde vrouw mede, hoe j
haar dochter den laatsten nacht van haar leven, altijd bezig j
was geweest met het lijden van den Heer en met de liederen j
van de eateehisatie en de school. Wel het meest had men l
haar hooren opzeggen: »Een stroom van ongerechtigheden
had de overhand op mij”; en: x/Jezus, uw verzoenend ster- j
· i ven blijft het rustpunt van ons hart.” - Wat een treiiend
i bewijs, hoe de Geest Gods het Oude en het Nieuwe Tes-
tament in de ervaring tot één maakt! Wat een krachtige
l aanmoediging, op den ingeslagen weg voort te gaan!
Droevig is het dat, vooral door de lichtzinnigheid en den ster-
` ken drank, de onsehuldigste genoegens voor deze volksklasse tot
zonde worden. Om onze fabrieksmeisjes althans eenig begrip te H
geven, dat men zich met een goed geweten vroolük kan ma-
H ken. bleek het onmisbaar te zijn, jaarlijks terugkeerende
i feesten aan dezen arbeid te verbinden: één in den zomer
g en één in den winter. j
Het winterfeest wordt gevierd met kerstmis. Het voor- T
uitzicht van dit feest gebruiken we als een opwekking voor j
ll
l
l
l
1
¢