HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 688.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

; · I
| I
ik l
12 i
i
nu eens langer dan ko1·ter ; soms slechts een paar verzen, i
waaraan naar omstandigheden, de eene of andere vermaning
i of vertelling wordt vastgeknoopt. Daardoor vorderen wij
soms wel niet veel, maar dit doet minder ter zake; de voor-
naamste vraag is, of het tot ware stichting zij. ‘
I Want hoe groote waarde wij ook hechten aan een _
grondige kennis van het Woord Gods en den weg der za-
i ligheid, wij zijn toch voor niets zóó bevreesd als voor een
louter verstandelijke opvatting van het evangelie. Niet alle
g opvoeders toch zijn vreemd aan de meening, dat de hun
E toevertrouwde kinderen tegen het ongeloof gewaarborgd kun-
nen worden door verstandelijke redeneeringen. Helaas, hoe
bedrogen zal men daarmee uitkomen! Waar wordt, bij zulk
ij een opvoeding, de kracht gevonden tegen de verleiding der
i zonde? Er komt een tijd, het zij door aanraking met ande-
p ren, het zij door den strijd in eigen gemoedsleven, dat alle
menschelijke wijsheid tot zotheid wordt; een tijd, waarin de .
` mensch zal blijken niets te weten en niets te bezitten, zoo
i hij niets diepers kent dan dat.
i Verscheidene avonden werden we dezen winter bezigge- P
, houden door de geschiedenis en de prediking van Johannes
den Dooper, die, gegrepen uit het leven des volks, zoo ‘ t
uitnemend geschikt is voor de vatbaarheid en de behoefte
in der lagere standen. `Weken later toch, sprekende over het 7:
T woord: de armen hebt gij altijd met u, deed iemand i
E de vraag: of arme menschen óók wel kunnen doen? /,J`a” , -
antwoordde een meisje, dat niet eens lezen kon , -­ xxwant wie _
twee rokken heeft, kan er één geven aan iemand, die er
geen heeft." Alle klassen der maatschappij komen tot lio-
W hannes; voor iedereen heeft de profeet een woord, dat tot
jl zijn eigen geweten spreekt; aan allen verkondigt hij de straf-
W fen Gods, want allen hebben de wet overtreden en staan E
i schuldig aan al hare geboden; maar ook aan allen verkondigt I
g hij Hem, die is het doel, de belofte, het einde der gansche ä
l
E ë