HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 656.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

;
j 11
° kunde van dien aard was, dat ze onbekwaam waren het l
gemakkelijkste verhaaltje of versje te begrijpen; de feiten wa-
ren haar onbekend, de woorden hadden voor haar geen be-
teekenis. Eigenlijk verstaan ze alleen wat ze zien, en dat
· is nog zóó weinig; ieder woord, dat een dieperen zin heeft,
is haar een holle klank. Van daar dat het zoo moeilijk is, j
haa.r iets uit te leggen. Daar het voorlezen niet aan het j
doel beantwoordde, begon een geliefde vriendin der armen, H
die een tijd lang ons haar hulpe schonk, haar nu, al ver-
tellende, het evangelie te verkondigen. ln woorden zóó een-
voudig, zóó kinderli_jk,i als de Heer zelf ze haar op de lippen
gaf, begon zij met het allernoodzakelijkste - de geboorte
van Jezus Christus, ­­- te verhalen aan de meisjes. Zóó ging l
het voort; zóó werd er, altijd naar ’t vervolg van de Schrift,
verhaald van de herders bij de krilihe; van Simeon en Anna
in den tempel; van de kindsheid van den Heiland; zóó werd l
` der stilgestaa.n bij menig feit uit zijn leven. Steeds is het W
onze wensch dat ze Hem, die stierf voor onze zonden, mogen j
j leeren kennen en liefhebben als den l‘·dedieijnmeester, als l
den Redder uit elken nood en in elken strijd; als den waren
Helper, omdat HQ is de Man der sznarten, die al onze j
krankheden met ons draagt, en die als de harmhartige Hoo- i
l gepriester onze gebeden hoort en verhoort.
i Wie zich echter zou voorstellen van onze fabrieksmeisjes l
schitterende antwoorden te krijgen, zou zich teleurgesteld
j vinden. De meesten zijn niet dan zeer moeielijk tot luisle-
l ren te krijgen en zeer langzaam van begrip. Buitendien
ontbreekt het aan tijd en is het aantal te groot, om meer l
te kunnen doen dan ze, met Gods liulp, te brengen onder 1
den adem van het evangelie. Daarom wordt er altijd bij
haar zelven en bij de ouders op aangedrongen, dat ze ter
eatechisatie gaan. 1
Tegen kerstmis wordt naar vervolg het Nieuwe Testament.
l na pinksteren het Oude behandeld. Het besproken gedeelte is j
l
l l
l
l
l
l