HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 671.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

.

i
10 ­
3
maar toch zou men het als ieders roeping beschouwd willen i
zien, bij de zoo noodige wetenscliappelijke kennis, haar
' eigen goed in orde te kunnen houden en het eenvoudigste
kleedingstuk te kunnen vervaardigen. Dit alles nu komt
hij een werkzaamheid als deze te pas. `Wie onbedreven is, `
jl is met den besten wil ongeschikt tot helpster, en kan de
j i meisjes geen ontzag inhoezemen. Daarentegen komt alle nut-
tige vrouwelijke arbeid de school teu goede. Heeft een
meisje eenige stukken genaaid , dan is het goed dat ze leere ver-
stellen; heeft ze eenige mutsjes gehaakt, dan is het een
vreugde er een te leeren breien. Een helpster,. van wie ze
veel leeren kunnen, is door allen bemind en heeft in ieder
opzicht veel invloed. Ol hoeveel overtollige zou er uit het
leven wegvallen, hoeveel vroolijker zou het worden, zoo men
meer den zegen opmerkte, die rust opeen kalme, nauwge-
zette plichtsbetrachting! Een zachtmoedige en stille geest is A
kostelijk voor God. De christelijke roeping toch is niet,
zich een weg te banen, maar Gods weg te volgen. Ieder i
zijn kruis op zich te nemen en Hem na te dragen. In zulk
een leven wordt eenswillendheid en gemeenschap met den
Heiland gevonden, en tevens de blijmoedige opgewektheid l
om in zijn dienst te arloeiden. Het karakter van Maria en
Martha wordt er tot een liefelijk geheel, zooals is uitgedrukt 4
j in het duitsche lied:
j «/Lasz mich eifrig sein hcflissen, ·
lj Dir zu dienen friih und spat,
Und zu dcinen Fiiszen sitzen,
Inrnicr, wie Maria tliat."
Niets is liefelijker dan ook aan onze arme, verwaarloosde
jg fabrieksmeisjes iets mede te deelen van dat leven in God.
Doch ook dit gaat met vele moeielijkheden gepaard. Aan- ,
vankelijk werd er heproefdyhaar iets stichtelijks voor te lezen `
jg onder het naaiwerk, maar (zooals reeds vroeger gezegd werd) j
het moest worden opgegeven; het bleek toch dat de on-

i
«
! L
lj `
l
+