HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 672.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

9
zinnigen daarentegen zullen overal haar weg verderven. Bui­ i
tendien is eene fabrieksmeid, ook de beste, door onbekwaam­
heid en door gebrek aan genoegzame kleeding, meestal onge-
schikt voor een dienst.
Om nu toch zooveel mogelijk nieuwe meisjes te kunnen
plaatsen, is er besloten eerlang een derden avond uitslui-
tend te bestemmen voor degenen, die de school hebben
dj afgeloopen, en ze bezig te houden met naaien, breien
· of haken, terwijl men haar iets voorleest of uit den Bijbel
vertelt. Op deze wijze komt er op de school ruimte
jj voor nieuwe, geheel onkundige. Voorzeker wordt hierdoor
[ een grooter aantal medehelpsters onvermijdelijk, en vermeerderen .
j de onkosten aanmerkelijk, maar nog nooit heeft het aan
E hulpmiddelen, van welken aard ook, ontbreken. N
jj Dank aan de meest nog zeer jeugdige helpstertjes, die met
volhardende liefde zich aan dezen arbeid wijden. De meisjes
äï zijn zeer aan haar gehecht, hetgeen op allerlei wijze, vooral l
i bij ziekte, treiiend blijkt. Dit soort van menschen toch laat
het zich in hartelijkheid door geen andere klasse afwinnen.
jl Maar schenken de helpsters veel trouwe liefde aan dezen
i A arbeid, ’t is onze overtuiging dat ze er voor zich zelven een
Q, zegen van meenemen. ,
j Een arbeid als deze is voor haar gezegend, omdat ze er
‘ juist door worden geoefend in de gewone, huiselijke werk-
zaamheden, die op den weg van ieder meisje liggen. z/O die
pakjes!” zei een jong meisje, dat te vergeefs bij al hare ken-
nissen een gift gevraagd had voor de zending. En waarlijk
treurig is het te zien hoe de weelde, die in onze gansehe A
maatschappij is doorgedrongen, eenvoud, degelijke kennis
en ondergeschiktheid uit de huisgezinnen bant. Wiel zouden
_ we de tijden niet terugwenschen, toen een jonkvrouw geen · j
ander tijdverdrijf kende dan haar borduurraain, en geen ander _
boek dan een receptenboek, en de jonge dochter haar uitzet
niet slechts genaaid, maar ook zelve gesponnen moest hebben ;
i
l
l
i
l