HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 726.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

I E I
`
jl
l
8

l jes op de school aan, dan komen er terstond 10 ät]2 nieuwe
aanvragen. Hoewel bijna altijd moetende weigeren, hebben we
steeds een lijst van omstreeks 50 sollicitanten,waarvan som-
3 migen telkens terugkomen. ’t Is hard, ze altijd ongetroost
VE heen te moeten zenden. Konden we eens de deuren wijd openzet-
{ ten, hoe groot zou de toevloed worden van arme,verzonken
schepsels , die nooit gehoord hebben van den éénigen Naam , die
4 onder den hemel gegeven is , waardoor wij kunnen zalig worden l dj
Met het oog op de groote behoefte, meenden wij voor ruim een .
li jaar een goed middel bedacht te hebben: wij stelden een cursus
van twee jaar. Zoo werden dan ook met Augustus 1870, vijf
en twintig van onze meisjes, die goed lezen en schrijven $
en wat naaien konden, en ter catechisatie gingen, ontslagen, j
en een gelijk getal nieuwe in haar plaats genomen. Bij al
deze ontslagenen veroorzaakte dit echter groote droefheid.
Men kon er maar niet in berusten ; sommigen waren niet weg
te krijgen en kwamen telkens terug; ja, enkelen zijn nu lg
nog iederen schooltijd aanwezig. De maatregel bleek niet
goed te zijn: immers, al vermag men iets op enkele per- li
[, sonen, haar omgeving, ouders, broeders, vriendinnen,
l kan men niet bereiken; en wordt nu, in haar schatting
althans, de band met de dames der school verbroken, dan
zinken ze, 0 zoo licht, in al het vroegere terug. Er is dus
‘ besloten, niemand meer weg te zenden dan wie het er naar _ ‘
maakt, maar de meisjes te houden tot ze zelven bedanken
N om huiselijke omstandigheden.
l Ook wel omdat ze gaan dienen. Nu en dan toch begeeft
al zich eene in een dienst. Uit eigen beweging; want al
{j vinden wij het dienen in een goed gezin beter, wij moe-
i digen de meisjes nooit aan, het werk waarin God ze plaatste,
‘ te verlaten. Degenen onder de fabrieksmeisjes, die aanvan­ V
kelijk iets beters leerden kennen, kunnen wellicht haar stand
l in eere brengen, en op de·1"abriek zelve, vooral door ijver
l en trouw in den arbeid, getuigen van den Heer. De licht-
l
l