HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 637.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

i
, A 7
kwetsen, een raad te kunnen toetluisteren over een in ’t
oog loopende scheur of torn in haar goed. Den opsehik j
zelven bestrijden wij nooit, of bijna nooit. Wat wij vroe-
ger zeiden van het haken en de witte mutsjes, is waar ge- i
. bleven. Bij degenen die luisteren willen, verandert van
lieverlede het uiterlijk voorkomen; bij degenen die het niet
i doen , is vaak het éénig nog hoopgevend teeken , dat ze zich ver- j
ii? i toonen zóó als ze zijn. Zoo heeft dan het naaien , breien , haken,
zijn zedelijke beteekenis; zoo mogen we immers ook deze
kundigheden een werk voor het heiligdom noemen , waarvoor het
noodig is door den Geest Gods vervuld te worden met wijsheid
des harten, met verstand en met wetenschap in alle handwerk. l
Het lager onderwijs is te half negen afgeloopen : en intusschen l
zijn de meisjes gekomen, die alleen handwerken leeren. Zijn y
allen aanwezig', dan geeft de hulponderwüzer een korte zang-
les. Hierna wordt er met de meisjes gebeden. Eenmaal i
te bidden, en wel op een oogenblik dat niemand haast j
heeft, of afgetrokken behoeft te wezen, blijkt op den duur
wensolielijk en bevordert zeer den eerbied bij het gebed. i
¥ Zijn de handwerken rondgedeeld en al de meisjes aan
T haar arbeid voortgeholpen, dan wordt gedurende een korten
tijd, zoo eenvoudig en practisch mogelijk, het evangelie A
verkondigd. Is de school afgeloopen, dan zingt men nog een j
psalm- of gezangvers tot besluit. l
Zóó is het tot heden elken schoolavond gegaan. Yiiat ons
steeds bezwaart is de voortdurende aanvraag om op de school
te worden toegelaten, waaraan onmogelijk kan worden vol-
_ daan. Niet meer van wege gebrek aan plaats. Immers de Leid-
sche Gemeenteraad stond ons, op ons verzoek, met algemeene I
stemmen, het gebruik toe van een openbare school, waar l
plaats is voor 600 leerlingen, en de geachte Hoofdonderwijzer l
doet al het mogelijke om ons het verblijf in dat lokaal aan- ,
ä genaam te maken. Maar onze krachten zijn begrensd, en
ï het aantal helpende personen evenzoo. Neemt men 3 meis-
· i
·s
{ ‘ l

» - . l
l
. i