HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 728.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
l
6 r
ontvangen. Dezulken komen óók tot ons, meest alleen om
] te leeren naaien; doch ook wel om het geleerde te onderhouden.
maken de hoogste klasse uit, met degenen onzer eigen-
I lijke leerlingen, die het zoo ver gebracht hebben, ofschoon
· niet tot de oudsten in jaren behoorende. Voor deze klasse
V is een rekenboekje een schat.
Hier moeten wij herhalen wat in het vorige verslag gezegd _
;i is over de noodzakelijkheid, eenig onderwijs in handwerken “;'
lj aan deze school te verbinden. De gewone kleeding toch van
een Leidsch fabrieksmeisje is een vereeniging van opschik en
; slordigheid: een zwarte muts, versierd met veelkleurige bloe-
men, kralen, veeren; -- daarbij dikwijls een morsig, vaak
gescheurd jak. De indruk, dien dit een en ander op ons
s, maakte, was zoo pijnlijk, omdat we in deze kleeding een
ix beeld konden zien van den schijn, waarin deze meisjes
j leven. (lp zekeren avond wilde een onderwijzeres een der
j meisjes wijzen op een groote scheur in haar mouw; geluk-
§· kig bedacht zieh; het arme kind toch kon geen steek =
naaien, en iets nieuws te koopen ­- dáár was geen denken
I aan! Van toen af bleek een naaisehool onmisbaar te zijn; j
nl zoo wel om de behoefte der meisjes zelven, als omdat vaar-
digheid in handenarbeid, - hoe meer men verkeert onder deze i
volksklasse, hoe meer men het ziet, ­­ de gezelligheid, de
« welvaart, ja den vrede in de huisgezinnen bevordert. Met
Gods hulp kwamen wg de bezwaren, verbonden aan deze
j uitbreiding, te boven. Thans is de school, bij het handwerken-
{ ` onderwijs, in zeven klassen verdeeld. Steeds sporen wij de =
jl meisjes aan, haar eigen naai­ of verstelwerk mee te brengen. V
j Enkelen doen het, de meesten niet; of om dat ze zich A
Y schamen over haar armoede, of ook wel door dat vele
i gezinnen zóó verwaarloosd zijn, dat alle begrip van opknap-
ij pen ontbreekt. Toch verheugen wij ons in de gedachte, dat
j allen het leeren en het t`huis in beoefening kunnen bren- -
gen. Ook is het veel waard haar nu en dan, zonder ze te
. l
¤ T
1 `
E
E· ‘