HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 7

JPEG (Deze pagina), 673.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

E 5
.‘ En wat zou tot dat edelmoedig handelen aanzetten? Welke
j geest zou de edele werkzaamheid leiden? Wat zou haar
adelen?
Met het oog op de woorden van den stichter der Maat-
schappij, kan op die vragen geen ander antwoord gegeven
worden dan dit: dat zou zijn de zedelijk godsdienstige gezind-
heid zooals het Christendom die kweekt, en alleen kweeken kan.
Wel komt in het gezegde van Nieuwenhuyzen het woord
Jezus, noch het woord God voor. Maar men zou een vreemde.
ling in het Nieuwe Testament moeten zgn om niet te voelen,
_` ·dat geheel het optreden van hem en de zijnen oorsprong
en wezen aan Jezus’ woord en werk ontleend heeft.
,,Dat mag zoo niet blüven. Wü moeten iets doen voordie
verstootene wezensl"
Vanwaar dat niet niet­mogen? Vanwaar dat moeten?
Had de spreker dat verbod en dat gebod soms in een
plaatselüke verordening, een provinciaal reglement of in
een wetboek van de Bataafsche Republiek gelezen? Wij
weten beter. Het stond en staat nog geschreven in het hart
van ieder, die bn Jezus ter school heeft gegaan. Of is het
inogelük die beweringen te vernemen, zonder achter den
nobelen spreker de gestalte te zien rüzen van den Nazarener, `
op het oogenblik, dat hij uitsprak wat men de grondwet
daaruit afgeleid worden ?" Merkwaardig genoeg! werd die vraag door
een Pastoor, den Heer Schouten van Oegstgeest, beantwoord. Voor
1786 werden er twee uitgeschreven. Vooreerst: «,Zi_jn de vereischtcn
Q ·en kenmerken eener Goddelijke Openbaring te vinden in de Boeken
des Ouden en Nieuwen Verbonds?" en ten tweede: ,Op welk eene
wijze zal een schoolmeester het onderwijs aan de jeugd geven in het
j spellen, lezen en schrijven`?" Bovendien werd nog een gouden eere­
penning uitgeloofd aan hem, ydie een beter boek dan de tot nog toe _
j bekende schoolboeken vervaardigt, waarin kinderen, welke reeds in
e_ het spellen onderwijs bekomen hebben, verder kunnen leeren lezen."
ij In de toelichting werd nog opgemerkt, dat men reen schoolboek"
j wenschte, dat [/door kinderen van allerlei gezindheden zonder aan-
stoot te geven" gebruikt kan worden.