HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 36

JPEG (Deze pagina), 667.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

’‘’‘ L M 1 L L E i`
Het vraagstuk der volkshuisvesting. Bewerkt door Mr. H. L.
j Dituoxnn., Mr. B. H. Gerven en Mr. J. liitusnimiv (1896 i . . . f 0.50.
i Rapport omtrent den toestand der opleiding van het onder-
; wijzend personeel in bewaarscholen, in 1896. Bewerkt door
‘ P. H. Huenrvnomsz Jr., Mr. H. Sunnrven, H. J. Srneneieas J .Hz. en
(_ J. Biwmworn Rimini. (1897) . . .......... fO.30 g
i Rapport omtrent ,,Het vraagstuk van de verzorging
i l der verwaarloosde kinderen". Bewerkt door Mr. J. A.LEvY,
Jhr. Mr. A. J. RETHAAN Macann, P. H Huennnomz Jr. en Th NOLEN.
. (1898) f 1.-.
‘ Verslag omtrent ,,University Extensi0n" (wetensch ap-
‘_ pelijke leergangen voor volwassenen), 1898-99. Be-
{ werkt door J. Breumwoim Rinnin. ........... l` 0.50-
Rapport over iihet Leerlingwezen" in Oosten rij k, Zwitser-
la n d e n D ui tse hl and. Bewerkt door lVlr. H. L. Drtncxmt, F. W.
Q` Wnsrnnouwmï van Mïenrnrtnrï, D. W. Sronx, B. H. HELDT en Mr. J.
Vnnsoiamii. (1900) ................. f 1.-
1 ` in t Nederla d ch Y Ik l`ede1‘enb0el<
Samengesteld door
DANIEL DE LANGE , Ihr. Mr. J. C. M. VAN RIEMSDIJK
en Dr. G. KALFF.
143 Liederen voor zang en klavier.
4e vermeerderde druk,
(waarin nu ook het Trdnsvddlsche volkslied is opgenomen).
Uitgave van de Maatsehappü tot nut van ’t algemeen.
· Prijs f 1.- ; gebonden f 1.75.
gx j......_.
10e-15e DUIZENDTAL. (
Kleine uitgaaf.
Samengesteld door
DANIEL DE LANGE en D1'. G. KALFF.
g 84 LIEDEREN VOOR ZANG, IN NOTEN­ EN CIJFERSOHRIFT.
Uitgave van de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
1 ex. 30 cent; 5O ex. en meer 25 cent per stuk ;
gebonden exemplaren 20 cent hooger.
Uitgaaf ten dienste van het huisgezin, zangvereenigingen,
voor feestelijke büeenkomsten, voor de school, enz.
Stoomdrukkerä : GAARLANDT Qe VAN LOOY,
Eggertstraat 3, achter de Nieuwe Kerk, Amsterdam.