HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 35

JPEG (Deze pagina), 801.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

39. E. S. BIENFAIT, De kunst om gezond te leven. Derde druk.
40. Mr. H. Ph. DE KANTER, Leerplicht.
4 41. S. VAN AKEN, Volksfeesten en volksoefeningen.
42. Mr. M. W. F. TREUB, Over Coöperatie. Tweede druk.
, 43. G. LEOPOLD, Bloemen aan het venster.
, 44. Prof. HUGO DE VRIES, Over veredelde landbouwplanten.
45. Dr. M. W. PIJNAPPEL, De tuberculose. Tweede druk.
‘ 46. Mr. P. TJEENK WILLIN K, Iets over werkliedenverzekering.
47. MARTINE WITTOP KONING en E. BIENFAIT, Onze Volks-
` keuken.
. 48. A. A. BEEKMAN. Iets over onze groote rivieren. De Rijn.
49. Dr. L. BLEEKRODE, De bliksemaileider in beginsel en
Werking, met afbeeldingen.
50. Mr. Dr. H. S. V ELDMAN, Onze begrafenisfondsen.
. 51. Mr. J. M. VAN STIPRIAAN LUïSCIUS, De oorlog enhetscheids­
gericht. Tweede druk.
52. Mr. H. Ph. DE KANTEB., De Wet Op den leerplicht. Tweede druk.
4 53. W. E. VAN DAM VAN ISSELT, Volksweerbaarheid. Tweede druk.
1 54. Dr. P. H. ROESSINGH, De eedsvraag.
Elk nommer kost 5 cent, behalve de Nrs. 31, 35, 36, 37 en 47 die, wegens
grooteren omvang, 10 cent per stuk kosten, en Nr. 41, dat, fraai geillu-
I streerd, per stuk 25 cent kost. 50 ex.f1.60; voor departementen en
leden der Maatschappij f 1.25 plus 20 cents voor frankeerkosten. Voor de
Nrs. die 10 cents kosten, worden deze bedragen bij 50 ex. f3.20 enf2.50.
· W E R K E N
. VAN DE
Maatschappij tot nut van t algemeen.
De arbeidersvvoningen in Nederland. Bewerkt doorJ.vAN HASSELT
en Mr. L. Vnnscnoon (1890) ............. f1.­­­.
De begrafenisfondsen in Nederland. Bewerkt door Prof. W. L. P.
A. BIOLENGRAAFF, Prof. Dr. G. J. LEGEBEKE en J. L. Hnïsmea «1891) f1.50.
.Leidd1·aad voor de oprichting van volksbanken. Bewerkt doorA.
C. WERTHEIM, Mr. H. Gommn Bonensins en C. J. M. D1Ji¤1ANs <1892) f1.-.
Het onderwijs in handenarbeid in Nederland. Bewerkt door Dr.
I W. PLEYTE, Dr. J. ZAAYER Az. en J. Bnnnvwotn Rncnnr (1892). f0.50.
Y Rapport werkloosheid 1894. Bewerkt door W. J. BL1Jnm~ïsrE1N,Mi·.
j H. L. Dnnoknn, Mr. H. SMEENGE, J. Bnnnvwotn Rirnm. (1894). f0.25.
I Persoonlijke bemoeiingen van meer ontwikkelden in’tbelang
van minder ontwikkelden (Toynbee­werk). Bewerkt door Mr.
A. Btonmïennenn Ez., W. J. BL1.1nE:vs'r1~;1N, Mr. F. N. SICKENGA, I)r. W.
.7 PLEYTE en Mr. A. vin GUN (1895) ........... f 0.50.
·,' Lijst van boeken, geschikt om opgenomen te worden in de
volksbibliotheken. Bewerkt door S. L. VAN Loor, J. A. JUNGMANN
en R. ven nek MlEULEN (1895) ............ f0.20.
Lijst van boeken, geschikt om opgenomen te worden in de
bibliotheken voorjongelieden. Bewerkt door R. van DER MEULEN.
; S. L. van Looï en J. A. JUNGMANN (18951 ........ {0.10.
[ De ziekenfondsen in Nederland. Bewerkt door Prot`.W. Srornmt,
Dr. C. J. Snmnnns, Dr. G. P. v. 'Iimïnovnn en Mr. D. A. Rnsm: (1895) i 1.-.
Het vraagstuk der armverzorging. Bewerkt door Mr. H. GOEMAN
Bonersius, Mr. A. F. K. Hzinroen, J. F. L. BLANKENBERG, Dr. H. J.
DE Donrmanr DE CHAUFEPIE en Mr. R. J. H. Perim (1895). . I`2.-.
Voor vereenigingen van arnienzorg f1.-. ‘
Verv0(q aan ommezgjde.