HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 30

JPEG (Deze pagina), 421.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

l 28 _ Q
i hart van de onderwijzers en van de onderwüzeressen woont al
en werkt, wat geeft onvergankelüke waarde tot vorming
van jong en oud, liefde tot God en liefde tot menschen, en
_ of dat personeel mitsdien de scholieren zal aanzien met
dezelfde gezindheid waarmede de Maatsohappü tot nut van
­ ’t algemeen in het eerste artikel van hare wet schreef: ons
doel is, naar de beginselen van den christelüken godsdienst, ‘
l algemeen volksgeluk te bevorderen en mede te Werken tot ,
·de verbetering van den verstandelijken, zedelüken en maat-
schappelüken toestand des volks, bepaaldelük door invloed "
' te oefenen op de opvoeding en het onderwüs.

’ 3
a.l' 3
1
s
i