HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 29

JPEG (Deze pagina), 638.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

v
g 27
W aanvang, enkel de gezindte-scholen, instellingen dus waarin `
godsdienstig onderwüs zal gegeven worden gewijzigd naar
Q de belüdenis van Israëlieten, R. katholieken en Protestanten,
` maar sekte­scholen, of ,,Büzondere scholen onverschillig van
i welke richting," instellingen dus, niet enkel voor godsdienstig-
maar ook voor godsdienstloosgezinden, waarin, hoewel zij
ï hoofdzakelük op Rükskosten bestaan, de beslissing omtrent
` de opleiding der scholieren geheel aan Staats invloed ont-
_ trokken en enkel aan de ouders of de stichters overgelaten
..t- zal worden.
l Zoo geformuleerd omvat de vraag: de Openbare of de
Vrüe School? vraagstukken van het grootste gewicht, vraag-
- stukken immers, niet alleen van kerkelijken en paedagogischen,
maar ook en vooral van staatkundigen aard. Het geldt hier
ë toch niets meer of minder dan de kwestie, of de Staat,
althans ten aanzien van het onderwüs, al of niet zal blüven
wat hij sedert de nieuwe Staatsregeling heeft willen zijn,
· niet de politie­Staat, die zich louter om de veiligheid van
goed en leven der burgers bekommert, maar de humanitaire
r Staat, die zich verplicht rekent te zorgen voor de zedelüke
vorming züner toekomstige burgers, en derhalve ook voor
· hun onderwijs en hunne opvoeding.
-~ Thans nog eene opmerking.
Zü is deze.
Welke leus men ook in het vaandel schrüve of ,,de
Openbare school", of ,,de Vrije school", ten slotte zal toch
alles van het onderwijzerspersoneel afhangen.
,,Ik begin met de stelling voorop te zetten, dat op den
onderwüzer alles aan komt: gelük deze is, is ook de school.
Dat staat vast."
Aldus sprak de Minister van der Brugghcn bü de ver-
dediging van züne wet in 1857. leder onzer zal het daarin
met hem eens zün. Maar dan zal ieder ook toestemmen,
dat niet dit de voorname quaestie is: of het Bijbelboek in
het lokaal gevonden wordt; maar veeleer dit: of in het