HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 28

JPEG (Deze pagina), 696.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

lf
26
ting van gewone en van kerkelüke geschillen, bü de
regeling van het pensioenwezen der onderwüzers," en einde- 3
lük ,,b§ de handhaving en verbetering van de rechtspositie 3 _
dezer scholen."
Wat thans het doel is, hetwelk de anti­revolutionaire g
partü, aldu-s georganiseerd en geconcentreerd, trachtte te
, bereiken kan daaruit blüken, dat in de jaarvergadering
van de Unie, den 17°¤ April 1900 gehouden, een rapport
van schoolwetsherziening is vastgesteld, waarin de volgende- .
verklaringen voorkomen. ··°ï#
,,Zoolang het grootste deel van de kosten der Openbare
school ten laste komt van de gemeentekas, blijft er een
ongewenschte rechtson gelükheid bestaan. Zelfs lotsverbeteringi _
i van de openbare onderwüzers is niet mogelük, zonder de
L reeds te zwaar gedrukte gemeente nog meer te belasten? `L’
li ,,Het blükt meer en meer, dat vele openbare scholen onder
l· de leiding komen van onderwüzers, wier beginselen door
, de ouders der aldaar schoolgaande kinderen worden afgekeurd, ‘
zonder dat iemand bü machte is zoodanige onderwüzers te·
ji weren/’ i
i ,,De vraag dringt zich op, of niet aan de genoemde en
f vele andere genoeg bekende grieven kan worden te gemoet
gekomen, door de gemeentebesturen te ontheffen van de ver-
ïl plichting om zelve de kosten van het Lager Onderwijs te- "
dragen, door deze ten laste te brengen van het Rük, en door
fl aan alle scholen eene büdrage op gelüken voet uit te keeren,.
·` en alzoo de oprichting van Büzondere scholen, onverschillig
lj van welke richting, in de hand te werken."
[‘ BQ die woorden behoeft men slechts even stil te staan
[ om te begrüpen, dat de weinige jaren, tusschen 1890 en 1900
ll verloopen, niet voldoende waren om den strüd op te lossen,.
l on dat er, eer men zoover gekomen zal zün, nog wel
eenige jaren voorbü zullen gaan; vooral nu aan de be-
wuste tegenstelling veel grooter omvang dan vroeger is,
` gegeven. Aan niemand toch zal het ontgaan zgn, dat tegen-
over de gemengde school geplaatst zgn niet, zooals in den