HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 27

JPEG (Deze pagina), 618.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

25
tr! . . . .
t volkmg, niettegenstaande de zware offers, die het zich moest
‘ getroosten, de Büzondere school boven de Openbare verkoos.
Aan dat feit ontleende het de vrijmoedigheid om het voor-
stel te doen, dat aan de besturen der Bijzondere scholen
­eene Rüksbijdrage toegekend zou worden op gelüken voet
als de wet van 1878 reeds aan de gemeenten geschonken
had. Het deed dat, vooreerst, omdat zijns inziens aan de ouders
in de eerste plaats het recht toekwam te beslissen, hoe hun
kinderen zullen opgevoed worden, en, ten tweede, omdat
"T ·de rechtsgelükheid naar zijn oordeel eischte, dat eene Rüks­
büdrage, welke aan den een wordt gegeven, aan den ander
niet mag worden onthouden. Onder de Liberalen waren er,
­die, zonder daarom nog deze opvatting van rechtsgelükheid
A goed te keuren, de bestaande offervaardigheid prezen, ook
al] namen zij in aanmerking dat ,,1nenig offer onder een zekere
· pressie wordt gegeven." Aan ernstig gemeende gemoeds-
· bezwaren wilden zij te gemoet komen. Dientengevolge werd
het voorstel aangenomen en tot wet verheven.
Hierdoor had de strüd wel veel van haar scherpte ver-
· loren, maar geëindigd was hü daarmee nog niet. Integen-
, ·deel beschouwden de voorstanders der Vrüe school het
= aannemen der wet slechts als een middel om tot vrede te
komen op politiek êgebied, en verder als een middel
L- ~om met veel minder moeite dan voorheen den kamp
tegen de beginselen van de wet op het Lager Onderwijs
voort te zetten. Vandaar, dat men Bijzondere scholen
bleef stichten, de bestaande organisatiën liet voortwcrken,
·en aan deze zelfs nog door een nieuwe stichting kracht
büzette. Men besloot namelijk in 1890 om uit de Vereeniging
van Christelüke onderwijzers en onderwüzeressen, uit die
voor Christelijk-Nationaal schoolonderwijs, uit die voor Gere-
formeerd Sehoolonderwijs en uit de Unie een bestuur van
25 leden te kiezen, dat zich weder in verschillende com-
missiën zou verdeelen om werkzaam te zijn bij de be-
vordering ,,van de oprichting van scholen met den Bübel,
van den paedagogischen bloei dier scholen, de beslech-