HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 26

JPEG (Deze pagina), 658.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

24
vj
Staten zagen nog in het indienen van daartoe strekkende M
verzoekschriften een ,,zich verstouten" om anders te denken '
en te willen handelen als de regeering. Doch de wet van
1857 maakte aan de gerezen moeielijkhcden een einde door
te bepalen, dat voor het geven van Bijzonder onderwijs
enkel werd vereischt eene aete van bekwaamheid, een
getuigschrift van goed zedelük gedrag van den onderwüzer,
en de verplichting, dat hij geene leeringen zal verspreiden,
strüdig met de goede zeden, of aansporend tot ongehoor-
zaainheid aan de wetten des lands. "`T
Dientcngevolge nam het aantal der Büzondere scholen Q
belangrijk toe, maar werden de ouders, die er zich van be- W
dienden, ook zwaar belast: een last die des te meerknelde,
omdat zh door den hoofdelüken omslag moesten bijdragen j
in de kosten voor scholen, wier geest en strekking zh ernstig Ai
afkeurden. U
Die geest van verzet vond nieuw voedsel in het wetsvoor­ ·
stel van 1878 met zijne Memorie van Toelichting. Nog ter-
wijl het in behandeling was werd, hoofdzakelijk onder de
leiding van Dr. A. Kuyper, een volkspetitionnement in het r
leven geroepen om den Koning mee te deelen, hoe velen in
zijn land ,,eene School met den Bijbel" verlangden. Dat adres -
werd door 306869 Protestanten geteekend, terwijl 164000 j
R. katholieken verzoehten, dat het voorstel de koninklüke W
sanctie niet mocht ontvangen. Toch ontving het deze den
. 17C¤ Augustus 1878. Toen vereenigden zich de verschillende
voorstanders van de Vrije School in Januari 1879 tot een
j grooten Bond, waaraan zh met zinspeling op de Unie van
j Utrecht van 1579, den naam gaven van de Unie: de School
met den Bübel."
Deze concentratie van personen, die, hoe zü ook verschil-
den, in afkeuring van de Openbare school geheel eens waren,
‘ oefende op politiek terrein zoo veel invloed uit, dat de
, Staatsmachine er door verlamd dreigde te worden. Toen
. kwam in 1889 een anti­revolutionair ministerie aan de
regeering. Dat wees er op, hoe minstens 25 °/0 van de bc-