HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 25

JPEG (Deze pagina), 637.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

{ 23
ä
h den. kerkeraad der plaatselüke gemeente van de Ned.
E Herv. Kerk."
, ` Uit dat beknopte overzicht blükt overtuigend,hoe de twee
N lijnen, die in de wet van 1806 haar punt van uitgang heb-
ben en tusschen 1806 en 1857 langzaam uiteen liepen, zich
. na 1857 allengs zeer ver van elkander hebben verwijderd.
Hier: bü de meerderheid - want de godsdienstloosheid
` van den wetgever van 1878 heeft feitelük slechts hier en
daar ingang gevonden - de godsdienst opgevat als een
~ algemeen menschelük verschijnsel en daarom ook als algemeen
_ verbindend; de Bübel beschouwd als de voornaamste bron
waaruit die godsdienst is te kennen, mits de inhoud ervan
aan kritiek wordt onderworpen; en het leerstelsel over-
1 gelaten aan de verschillende kerkgenootschappen.
{ Daar: de godsdienst opgevat als de som der bovennatuur-
A lijke, rechtstreeks door God gegeven openbaring; de Bijbel
beschouwd als het boek, hetwelk die openbaring tot inhoud
heeft en daarom voor de kritiek ontoegankelijk is, en het
leerstelsel erkend als de beknopte maar niettemin juiste formu-
ê leering van Gods woord, en daarom juist niet over te laten°
ä aan de kerk alleen.
è Zoo werd op nieuw bewaarheid wat door de geschiedenis
van den godsdienst zoo dikwijls geleerd wordt, dat eene
is egemoedsriehting, hoewel aanvankelijk tegen de Orthodoxie
gekant; indien zg het recht van het vrüe onderzoek mis-
, kent, ten slotte tot een nieuwe Orthodoxie wordt.
" Intusschen moet ook erkend worden, dat de gemoeds-
X richting, zooals deze zich in het Reveil uitte, getrouw is
j gebleven aan hare leus, dat het ware geloof door de werken
openbaar moet worden. Dat bleek en uit zijne groote offer-
i vaardigheid, en uit zün krachtige organisatie.
Het verzet toch tegen de Openbare school eischte de stich-
ting van Bijzondere scholen op kosten van de ouders.
gi Aanvankelük zag men zich hierin door het Besluit van
‘ 1830 (bl. 14) belemmerd. Want de meeste plaatselüke be-
sturen, alsook de groote meerderheid van de Gedeputeerde