HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 24

JPEG (Deze pagina), 709.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

.r‘ Y ­ ` `Y M · · " ~ "
22 i
li
inerd en doeltreffend gebruik van de H. Schrif't en trouwe ‘%
voorstelling der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundig- -
heden aan Christelüke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt".. ‘
De strüd op kerkelijk gebied dwong echter weldra en tot °
scherper formuleering vooral van hetgeen onder de rekbare· *
uitdrukking van de H. Schrift verstaan moest worden, en ,
tot splitsing: twee verschijnselen, die zich in de historie ‘
geregeld voordoen, waar men het belüden van vroeger vast- `
gestelde leerstukken tot een onmisbaar bestanddeel van de·
vroomheid rekent. -
In 1868 scheiddeu de Gereformeerden zich af en riepen een
eigen Vereeniging in het leven, ,,gegrond op de onverander- E
lijke waarheden, door Gods woord geopenbaard en in de-
Formulieren van Eenheid der Gereformeerde kerk uit-- ,
gedrukt? ` · i
In 1882 verklaarde de Vereeniging van Christelijke Onder- i
wüzers enz. .,den Bijbel te erkennen als door den H. Geest i
ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag, en dus ook j
als historisch betrouwbaar?
In 1890 scheidden zich enkele leden van de Ned. Herv. 2
Kerk af van de Vereeniging voor Christelük-Nationaal Onder-
wüs. Zn oordeelden, dat die Vereeniging te veel in handen j
van de Doleerenden berustte en derhalve de kerk der vaderen ’
schade toebracht; wezen er op, hoe Groen van Prinsterer -
met zgn strgd niet enkel een nationaal maar ook een bepaald i
kerkelijk doel had beoogd, en stichtten daarom ,,de Ver--
, eeniging voor Christelük Volksonderwüs/’ waarvan de grond- i
l slag zoo zijn: ,,l1et Apostolisch Christendom, uitgedrukt in !
l de Twaalf Geloofsartikelen, beleden in den zin, die door de
r kerk onzer vaderen, blükens hare Belüdenisschriften, daaraan
_ gehecht is." Verder sprak zij als hare overtuiging uit, ,,dat
l de Doopgelofte door Christen-ouders afgelegd, hen verplicht
om voor hunne kinderen ook een onderwüs te zoeken, .
I waarbü het paedagogisch gebruik der H. Schrift een eerste g
1 voorwaarde moet wezen/’ en ,,dat het wenschelük is de -
christelijke scholen zoo mogelük in verband te brengen met
j E
Y uwer?-‘ ‘*--J- 4- ‘ ‘ · ‘ ·~ -· ‘ `^ _ '