HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 23

JPEG (Deze pagina), 662.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

M 21
godsdienstig karakter kon, mocht en zelfs moest dragen,
maar dat het, om andersdenkenden niet te ergeren, zich niet
had uit te laten over datgene, waaromtrent door de leden
·der onderscheiden kerkgenootschappen verschillend gedacht
wordt. Het volgende voorbeeld moge dat duidelijk maken.
Zü oordeelden het noodig het kind diep er van te door-
dringen, dat er een zedelijke macht bestaat, die van ieder
mensch onvoorwaardelüke gehoorzaamheid eischt, nl. de wil
van God; maar zij oordeelden tevens, dat het niet op hun
weg lag party te kiezen tusschen of propaganda te maken
voor de Israëlieten, welke dien wil in het Oude Testament,
de R. katholieken, die dezen in de geboden van den Paus,
en de Protestanten, die hem, hoe dan ook, in het Oude en E
I Nieuwe Testament besloten achten.
` Dat verschil in zienswüze verhinderde hen echter niet om
·samen tegenover den invloed van het Revcil pal te blüven
. staan en als leden van de ,,Vereeniging tot bevordering
i van het Volksonderwüs" saam te werken tot ,,bescherming
·en verdediging der beginselen van de wet op het Lager
Onderwüs van 1857," welke vereeniging in 1870 tot stand
kwam.
Zien wij thans, wat aan de zijde der voorstanders van de
Vrije school heeft plaats gegrepen.
' Het best zal dat blijken uit de woorden, waarin de ver-
zschillende vereenigingen, door hen in het leven geroepen,
· hun doel hebben omschreven.
j Reeds in 1854 werd de geboorte geschonken aan de
;? ,,Vereeniging van Christelijke onderwüzers en onderwi_jze-
ressen". Zh verklaarde: ,,Hare grondslag is Gods Woord.
Zh gelooft, dat de H. Schrift ook in de opvoeding moet
fl zgn de eenige genoegzame en onfeilbare regel van al haar
, doen en laten, dewijl al de elementen eener waarachtige
* opvoeding in haar nedergelegd zün."
3 Het jaar 1860 schonk het ontstaan aan de ,,Vereeniging
V voor Christelük-Nationaal schoolonderw§s," welke zich ten
doel stelde: ,,oprichting van scholen, waarin, by onbelem-
2