HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 18

JPEG (Deze pagina), 696.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

` X
16 E
- de hier aangegeven bezwaren zijn hoofdzakelük aan de ä
geschriften van Mr. Groen van Prinsterer ontleend - dat is
.,ong‘odsdienstige godsdienstigheid." Ook kinderen hebben
de verzoeningsleer noodig.
Opleiding tot christelüke deugden is niet meer dan een
bedriegelijke leus. Want onder den schün van het'Ohristen­
dom in te prenten geeft de school een godsdienst, waaruit
juist het meest karakteristieke van het Christendom is weg-
genomen. Zh is derhalve on­christelük, zelfs anti-christelük
te noemen.
De volksschool wil bübelsch onderwüs geven, maar _§
verbiedt tegelükertüd het gebruik van den Bijbel: wat gelük
staat met de dorstige schare te willen drenken nadat men
vooraf de bron gestopt heeft.
Het Lager onderwijs matigt zich aan nationaal onderwüs
te mogen heeten. Maar het verhindert de onderwüzers, gewag q
te maken van de groote daden Gods, ten dienste van onze-
natie bewezen.
De Staat met zün gemengde school, voor kinderen van alle
gezindten toegankelük, beweert iedereen vrij te laten, maar
moet er feitelük toe komen om dwang uit te oefenen op i
de conseientie dier ouders, die anders als de onderwüzer
denken. Of zal het hem mogelük zün, niet te laten door-
schemeren wat züne overtuiging is? Daarom moet in naam
van de vrüheid vfakultatieve splitsing" worden gevraagd.
Dat is: waar de plaatselüke toestand het toelaat, moet van
Staatswege, dus Openbaar Lager onderwüs worden gegeven,.
afzonderlijk voor Protestanten, R. katholieken en Israëlieten i'
ingericht. Wanneer echter het plaatselük bestuur daartoe- {
, ‘ niet bü machte is, dan kan te dier plaatse de gemengde Z"
` school blijven bestaan.
i Zoo zag zich, ongeveer van het jaar 1840 af, de bevolking ’·
in twee deelen gesplitst. Aan de eene züde stonden zg die,. J
krachtens het beginsel van gelükstelling aller gezindten L
voor de wet, aan ieder gunden wat ieder toekwam, en die {
daarom de Liberalen heetten. Zü waren voorstanders van I
l
· 1
l

. r El