HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 12

JPEG (Deze pagina), 678.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

10 ·
waren herdrukt, wanneer wü niet wisten, dat in het boek
hier en daar werkelrjk veel, wat anders volkomen duister
was, werd verklaard, maar vooral dat het vol nuttige wen-
ken, leerzame opmerkingen en troostrüke leeringen is,.
waarin de schrüver tot waarheid maakte, wat hü in de
inleiding had beweerd: ,,Hier vindt gg de geschiedenis der
regeering van God over het menschdom; en gij leert er dus V
‘ uit wat God, die grootste der koningen en die beste der
t vaders, van ons begeert, wat Hij voor ons kan en wil doen."`
In gelüken geest nu dacht en sprak de man, van wiens _
hand de wet van 1806 afkomstig is, de opvolger van Van L
“ der Palm: A. van der Ende. Daarom plaatste hü op de
_ ,,Algemeene Boekenlüstf door hem ten dienste van de lagere
scholen uitgegeven, wel tal van werkjes over ,,de Christelgke ,
E zedeleer," ,,Bübelsche geschiedenissen" en ,,Bübelsche ver- ;
1 halen", maar niet den Bübel zelf. Want, zoo vroeg hü: ,,werd ë
dat boek gegeven ten dienste der kinderen? Werd het bijeen
gebracht en opgesteld ten dienste der scholen ?" Gaf men I
den Bübel, zooals hg daar ligt, aan scholieren in handen, dan ‘
E was hü bevreesd voor ,,den schadelüken indruk, dien hü bü .
; kinderen moet achterlaten." Iets anders was het, aldus oor­» ~
i deelde hg, den Bijbel te laten gebruiken door de onder-­
wüzers zelf, o1n er nu en dan een geschikt gedeelte uit $5
‘ voor te lezen. Want, zóó merkte hü verder op: ,,een gepast ·
gebruik daarvan te maken, die verplichting rust reeds van P
zelf op hen. En van hen, van hen alleen zal het afhangen
ï er dat nut door te stichten, hetwelk er door bereikt kan g
worden/’
Uit dat alles blükt overtuigend, hoe groot de overeenkomst ‘
V; was tusschen de Maatschappü tot nut van ’t algemeen en E
i de Openbare school. Het terrein van werkzaamheid, het doel
dat men beoogde, den geest of de richting, waarin men tot
§; bereiking van dat doel werken zou, alles is bg beiden het-
zelfde. ï
5 Verwonderen kan het ons daarom niet te vernemen, dat ,
' de instelling, die zoo geheel met den geest dier tüden in
1
ä l