HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 11

JPEG (Deze pagina), 651.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

9
«oud boek is, geschreven in zoogenaamde doode talen, voor
een volk, ’t welk een’ geheel anderen landaard, zeden en
gebruiken had dan wh, begrüpt men lichtelnk, dat men, om
denzelven te verstaan, onderrichting noodig heeit. En zoo
men van het licht van dezen tüd bescheiden en zedig gebruik
maakt kan men uit den inhoud van dat boek bükans even
zoo veel vrucht trekken als zn, in wier land en taal het
oorspronkelük is geschreven?
Wat hü onder dat bescheiden en zedig gebruik verstond,
blükt spoedig nit het eerste hoofdstuk het beste. Van de
izes scheppingsdagen wordt daar gezegd, dat het zoovele
scheppingstüdperken zün geweest. Dat God in het seheppings­
3 verhaal zeer menschelük optreedt, wordt daaraan toe-
; geschreven, dat Hü in zün werk zich naar menschelüke
j bevatting schikken wilde. De zwarigheid, dat de slang in
J het paradüs heeft gesproken, wordt uit den weg geruimd
door de opmerking: ,,Er staat niet, dat de slang menschen-
taal gesproken heeft/’ En komt hü op het spreken van God,
·dan werpt hü zelf deze vragen op: ,,Maar, hoe deed God
dat? Adam kon immers nog niet spreken? De taal heeft
zich slechts langzamerhand geformeerd, en wie weet, of er
niet een eeuw of meer verloopen is, eer men met Adam een
lïg geregeld gesprek kon voeren ?" Maar dan verwijst hü den
G denkbeeldigen vrager naar de vermaning, kort tevoren aan
,_ de jonge lezers gegeven, die aldus luidt: ,,Laat het u niet
uit de handen spelen door menschen, die zich wüsgeeren
noemen, en het voor een verdichtsel verklaren. Zij zelven
zün verdichters! Zij smeden uit hun hoofd eene historie,
en willen ons die dan, alleen op hun eigen gezag, als
waarheid op de mouw spelden!"
Men ziet dus: het licht, dat door de Natuurlüke God-
geleerdheid ontstoken werd, seheen noch helder noch over-
, vloedig. Terecht zouden wg er ons dan ook over kunnen
` verbazen, hoe het mogelük geweestis, dat bü het versehünen
van de laatste aflevering van het zevende deel van den
Bübel voor de Jeugd, de zes eerste deelen reeds meermaal
._.. , _ . /'