HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 10

JPEG (Deze pagina), 658.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

8
ingedrukt? En wel verre dat dit gebod hein een dwang zou
‘ opleggen, oordeelde hij zelf eveneens, dat ,,zonder de aan-
kweeking van zedelükheid en godsdienstigheid, beide ge-
grond op de Goddelijke Openbaring, zoo in de natuur als
in den Bübel, de beste onderwüzing haar voornamen steun,
sieraad, doel en vruchten missen zal."
Maar wat verstond men dan onder dien onmisbaren
godsdienst?
Hier dienen wg even van de wetenschap, die destüds,zoo-
als wü reeds hebben opgemerkt, met ingenomenheid door
de meest ontwikkelden werd beoefend, melding te maken.
Zü droeg den naam van Natuurlüke Godgeleerdheid terecht.
Want 1nen nam aan, dat er buiten en behalve den boven-
natuurlük geopcnbaarden, den rechtstreeks door God mee-
gedeelden godsdienst, ook eene openbaring bestond, die elken 5
mensch van nature eigen was. Als hoofdorgaan hiervan i
wees 1nen ’s menschen verstand, züne rede aan, en vandaar
dat de uitdrukkingen van natuurlüken en redelüken gods-
dienst als gelükluidend worden genomen. De verhouding
tusschen die beide openbaringen dacht men zich volstrekt
' niet vüandig, integendeel zoo welwillend en vredelievend
mogelük. Want, zóó werd beweerd, de natuurlüke gods-
dienst wil den inhoud van de bovennatuurlijk gegeven W
openbaring in den Bübel vervat, enkel toelichten, redelük G
verklaren, verhelderen, door er het licht der wetenschap ,_
op te laten vallen, en dat alles opdat de inhoud der Bgbel-
boeken voor de toepassing in het leven des te vruchtbaarder
zal worden.
j Het best leert men deze godgeleerdheid kennen uit den
r ,,Bübel voor de Jeugd", geschreven door J. H. van der Palm,
die, eer hü als Leidsch hoogleeraar dit werk het licht deed
zien, Agent van Nationale opvoeding was.
,,In den Bübel", zoo schreef hü in züne inleiding, ,,vinden ,
wü de oudste waarsehünlijke berichten van den oorsprong `
van ons menschelük geslacht, en van de allereerste ge-
schiedenis van hetzelve. Maar vermits de Bübel een zeer